Phát huy truyền thống, làm tốt hơn nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng

(Baonghean) - Cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng Nghệ An trải qua 84 năm xây dựng, trưởng thành đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu trong từng thời kỳ cách mạng.
 
Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: Thu Hương
 
 
Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tập trung giác ngộ quần chúng, phát triển đảng viên, phát triển tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Nghệ An lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân làm nên cao trào Xô viết, đấu tranh giành chính quyền, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tiếp tục bước vào thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của ngành đó là tập trung chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát triển đảng viên, xây dựng cốt cán, củng cố tổ chức đảng và Đảng bộ tỉnh không ngừng vững mạnh, lãnh đạo nhân dân đóng góp sức người, sức của góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện cả về tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên, tăng cường bảo vệ Đảng. 
 
Kế thừa những bài học kinh nghiệm suốt 84 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng Nghệ An tiếp tục nỗ lực vươn lên để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành. Đặc biệt sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng Nghệ An đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, tập trung tham mưu sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, chương trình công tác; tham mưu chủ trương, giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý, giáo dục rèn luyện và phát triển đảng viên; chăm lo bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng ngành.
 
Riêng trong năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, ngành tiếp tục thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là đã tham mưu ban hành Quyết định số 5155-QĐ/TU ngày 8/2/2014, kèm theo Đề án "Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giai đoạn 2014 - 2020”. Tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng; tham mưu, thực hiện kế hoạch tổng kết 30 năm đổi mới "về xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng". Tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, đánh giá thực hiện các mô hình, thí điểm, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy tiếp tục chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết, đề án, quy định, kết luận đã ban hành.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Thông tri số 11 - TT/TU ngày 19/9/2014 về Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 159 - KH/TU ngày 19/9/2014 về Triển khai Chỉ thị số 36-CT/TƯ và Hướng dẫn số 05 - HD/BTCTU ngày 19/9/2014 về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở. Tổ chức tham mưu chỉ đạo, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ, công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ. 9 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển 17 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí về chủ trì cấp huyện để chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy huyện và tỉnh. Nhờ đó, bộ máy của Đảng bộ Nghệ An đang tiếp tục kiện toàn, đổi mới cả về tổ chức, cán bộ; chất lượng hệ thống chính trị chuyển biến theo chiều hướng tích cực; đoàn kết nội bộ được củng cố; dân chủ cơ sở được chăm lo; cải cách hành chính, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ có nhiều tiến bộ; công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 được chủ động chuẩn bị từng bước.
 
Năm 1930, toàn tỉnh có 117 chi bộ, 1.172 đảng viên, đến nay có 29 đảng bộ trực thuộc, với 1.595 tổ chức cơ sở đảng (799 đảng bộ cơ sở, 796 chi bộ cơ sở), 10.092 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; số lượng đảng viên 174.510 đồng chí; 98,4% xóm, bản có chi bộ đảng, 99% xóm, bản có đảng viên; bình quân hàng năm kết nạp được 5.500 đảng viên mới. Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vũng quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội tỉnh nhà.
 
Bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: Thanh Lê
 
 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn còn hạn chế (còn 95,7% số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa có tổ chức đảng). Công tác phát triển tổ chức đảng tại những xóm chưa có chi bộ đảng, chưa có đảng viên còn chậm. Ý thức tự giác trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tinh thần tự phê bình và phê bình của nhiều cán bộ, đảng viên chưa cao. Việc khắc phục các khuyết điểm, yếu kém trên 3 nội dung của Nghị quyết TƯ4 chuyển biến chưa mạnh. Một số cán bộ chưa thực sự tiên phong, gương mẫu; năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ chưa tốt. Công tác cải cách hành chính của ngành chưa mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ nhìn chung còn hạn chế.
 
Để đưa công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, trong thời gian tới phải tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thứ nhất, gấp rút hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, gắn với các đề án, kế hoạch, chương trình cụ thể, nghị quyết chuyên đề,... đã ban hành, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU, ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2015"; tham mưu đánh giá, rút bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015, từ đó xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp sát đúng cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.  
 
Thứ hai, tiếp tục tham mưu phát triển tổ chức đảng ở những địa phương, đơn vị chưa có tổ chức đảng; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở những nơi còn nhiều mặt hạn chế, ở vùng đặc thù, trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", trọng tâm là khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm.
 
Thứ ba, tập trung tham mưu triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy các cấp về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trước mắt là tham mưu cụ thể hóa các văn bản của cấp trên để tổ chức Đại hội Đảng các cấp sát đúng với tình hình thực tế của từng cấp, thực hiện tốt việc tham mưu đánh giá cán bộ cuối nhiệm kỳ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; rà soát, tham mưu chính sách đối với cán bộ, thực hiện tốt phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ phục vụ Đại hội Đảng và bầu cử HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ tiếp theo.
 
Thứ tư, luôn chú trọng tạo nguồn và đẩy mạnh phát triển đảng viên; quan tâm hơn đến phát triển đảng viên ở vùng nông thôn, tại các xóm chưa có chi bộ đảng, chưa có đảng viên, trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đồng thời thường xuyên tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng viên.
 
Thứ năm, tăng cường tham mưu, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; theo dõi, nắm chắc tình hình chính trị trên địa bàn; xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị các trường hợp thật chặt chẽ, đầy đủ quy trình, trước mắt thực hiện đợt rà soát chính trị đối với cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Thứ sáu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, mỗi cán bộ ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh "Bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực, khách quan, chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả".
 
 
Đậu Văn Thanh
(Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy)