Thi đua yêu nước - sáng tạo vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean) - Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói tới chủ nghĩa yêu nước, truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam. Tại diễn đàn Đại hội Đảng lần thứ II, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên nhận định khái quát “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Đồng bào ta ngày nay từ các cụ già tóc bạc đến các cháu thiếu niên, nhi đồng, trẻ thơ, từ những kiều bào nước ngoài đến các đồng bào vùng tạm chiến, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, giết giặc”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước không phải là một khái niệm trừu tượng, khó hiểu mà có thể dễ dàng nhận biết qua những việc làm cụ thể, những công việc hàng ngày của mỗi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi yêu nước phải gắn bó chặt chẽ với thương yêu quý trọng nhân dân, dù khó mấy cũng làm cho kỳ được, điều gì có hại cho dân dù khó mấy cũng ra sức trừ cho kỳ hết.

Tháng 6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc Trung ương. Sau đó, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Kháng chiến toàn quốc, ngày 11/6/1948, Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi chính thức phát động cuộc vận động thi đua ái quốc với mục đích: diệt giặc đói; diệt giặc dốt; diệt giặc ngoại xâm với cách làm là dựa vào lực lượng và tinh thần của dân để đạt kết quả: dân tộc độc lập - dân quyền tự do - dân sinh hạnh phúc. Người viết: “Bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua các giai đoạn cách mạng, đâu đâu cũng diễn ra các phong trào thi đua sôi nổi. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, các phong trào thi đua: Tăng gia sản xuất; thực hành tiết kiệm; tuần lễ vàng; hũ gạo kháng chiến; phong trào bình dân học vụ; thanh niên ba sẵn sàng; phụ nữ ba đảm đang; thóc không thiếu một cân; quân không thiếu một người; quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh… Các phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc: Động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ diệt giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt. Từ những kết quả bước đầu đó, phong trào thi đua ái quốc được tiếp thêm sức mạnh, ngày càng phát triển, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước nên qua các thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, theo dõi công tác Thi đua - Khen thưởng. Đặc biệt ngày 3/6/1998, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 35/ CT-TƯ “Về đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng trong giai đoạn mới”; Chỉ thị 39/CT-TƯ ngày 21/5/2005 “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”. Từ yêu cầu thực tế đòi hỏi về thi đua - khen thưởng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, trong đó có Luật Thi đua khen thưởng. Ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 725/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác thi đua khen thưởng.

Thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 10/1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 01/CT-TTg “Về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (ngày 11/6/1948 - 11/6/2013)”. Chỉ thị nhấn mạnh: “Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Trải qua 65 năm, từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, dù ở bất cứ giai đoạn nào, lịch sử cũng ghi đậm dấu ấn của phong trào thi đua yêu nước, trở thành động lực đưa đất nước vượt qua khó khăn và phát triển ngày càng vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đến hôm nay, những tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta về nhận thức, tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.


Nguyễn Văn Thanh (Đông Hà - Quảng Trị)