Tọa đàm “Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng"

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 16/5, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức tọa đàm khoa học “Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.”Hồ Chủ tịch nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội thi đua thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc tháng 1/1967.
(Ảnh tư liệu. Nguồn: TTXVN)

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người thường xuyên nhấn mạnh đến vấn đề “chỉnh đốn Đảng” để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, nâng cao mình lên ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích của xây dựng, chỉnh đốn Đảng là làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh; bảo đảm là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc; là tổ chức tiên phong chiến đấu chứ không phải là tổ chức làm quan, phát tài. Đảng phải tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài, làm cho đội ngũ đảng viên của Đảng luôn luôn giữ vững đạo đức cách mạng, luôn là “kiểu mẫu” để lôi cuốn quần chúng. Chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, điều này đòi hỏi Đảng càng phải coi trọng, đẩy mạnh và quyết tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ một số nội dung: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phải luôn chú trọng nâng cao trình độ lý luận Mác-Lênin cho cán bộ, đảng viên; tuân thủ và vận dụng những nguyên tắc sinh hoạt Đảng của một Đảng Mác-Lênin; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết quả của tọa đàm khoa học sẽ góp phần vào việc hiện thực hóa nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân./.


Theo (TTXVN) - L.T