Trả lời ông Võ Hữu Sáu trú tại xóm 4, xã Tân Sơn,huyện Đô Lương

(Baonghean) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận được đơn của ông Võ Hữu Sáu (được bà Võ Thị Thước ủy quyền) không đồng ý với Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của Chủ tịch UBND huyện Đô Lương và Quyết định số 1949/QĐ-UBND.KT ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Võ Thì Thước với ông Đinh Văn Hạnh đối với diện tích đất 122,13m2 tại xóm 4, xã Nhân Sơn. Sau khi xem xét, ngày 19/8/2014 Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1044/UBND.KT trả lời và hướng dẫn ông Võ Hữu Sáu như sau:
 
Vụ việc bà Võ Thị Thước tranh chấp về quyền sử dụng diện tích 125,13 m2 đất với ông Đinh Văn Hạnh tại xóm 4, xã Nhân Sơn đã được Chủ tịch UBND huyện Đô Lương ban hành Quyết định giải quyết việc tranh chấp số 179/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 (lần đầu), nhưng bà Võ Thị Thước không đồng ý; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định giải quyết tranh chấp số 1949/QĐ-UBND.KT ngày 17/5/2013 (lần hai). Căn cứ Điều 264, Luật Tố tụng hành chính (2010) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (2003), UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản hướng dẫn ông khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án hành chính để được giải quyết theo quy định của pháp luật, nhưng ông vẫn tiếp tục gửi đơn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết. Ngày 25/1/2014, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 557/UBND-KT giao Chánh Thanh tra tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát lại một số vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, trong đó có vụ việc ông yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (được bà Võ Thị Thước ủy quyền). Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 359/TB-UBND.KT ngày 15/7/2014 thông báo chấm dứt, không thụ lý, không xem xét giải quyết nội dung đơn khiếu nại, tố cáo tranh chấp của công dân theo thẩm quyền. Trong đó hướng dẫn ông Võ Hữu Sáu (được bà Võ Thị Thước ủy quyền) khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án hành chính để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa hướng dẫn ông, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết tranh chấp số 1949/QĐ-UBND.KT ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thì gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án hành chính để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
UBND tỉnh Nghệ An