20.692 lao động nông thôn được đào tạo nghề

(Baonghean) - Triển khai thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn", đến nay toàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho 20.692 người, 703 lớp với tổng kinh phí 34.240 triệu đồng bằng chính sách của đề án.

Trong đó, đã chỉ đạo thực hiện 26 mô hình dạy nghề đạt hiệu quả: mô hình chăn nuôi (lợn thịt, gà thịt), mô hình mây tre đan, nuôi cá nước ngọt, thêu ren, may công nghiệp, sửa chữa xe máy, trồng nấm.                 Lớp may tại Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Yên Thành.

Thông qua các cơ sở dạy nghề, nhất là cơ sở ngoài công lập, đã huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia vào dạy nghề và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề. Đã huy động được sự tham gia của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thu hút được các doanh nghiệp tham gia tích cực, hỗ trợ và tạo điều kiện cho lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm hoặc tự tổ chức sản xuất, kinh doanh... Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt bình quân trên 75%.

Kết quả đó đã và đang góp phần vào việc tăng năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng CNH-HĐH và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.


Đặng Nguyễn