4 chủ trương và 5 nhiệm vụ tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ theo con đường XHCN tại Đại hội XI

(Baonghean) - Để xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đại hội XI xác định phải tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ với chất lượng và hiệu quả cao hơn với những chủ trương và nhiệm vụ sau:
 
+ Chủ trương: thứ nhất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển kinh tế thị trường gắn với giải quyết hài hoà các vấn đề xã hội, môi trường; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thứ hai, xây dựng nền dân chủ XHCN, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thứ ba, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thứ tư, đặc biệt chú trọng xử lý và giải quyết các mối quan hệ lớn như: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; giữa độc lập dân tộc, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
 
+ Nhiệm vụ:
 
- Thứ nhất, ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế trị trường định hướng XHCN. Thứ hai, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức. Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai...
 
Thứ ba, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và làm thất bại môi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch...
 
- Thứ tư, tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...
 
- Thứ năm, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng; thường xuyên "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.


Phòng Bạn đọc