Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử các cấp

(Baonghean.vn) - Cán bộ thôi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch bậc; phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có) đến khi nghỉ hưu.

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BCTTW về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh minh họa: Thành Duy

Đối tượng áp dụng: là cán bộ giữ chức vụ, chức danh chuyên trách do bầu cử trong hệ thống chính trị (cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội) không đủ điều kiện tái cử vì tuổi theo quy định tại Chỉ thị 35; quy định tại Nghị định 26 và các quy định khác của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ giữ chức vụ bổ nhiệm có thời hạn (không phải chức vụ bầu cử), nhưng được cơ cấu cấp ủy các cấp hoặc đồng thời giữ chức vụ chuyên trách (do bầu cử) của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nay thôi tái cử vì tuổi có nguyện vọng thực hiện theo Nghị định 26.

Cán bộ đủ điều kiện tái cử ở Đại hội Đảng bộ các cấp, nhưng không đủ tuổi tái cử Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc còn thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng và cấp có thẩm quyền đồng ý.

Đối tượng không áp dụng: cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền hoặc còn từ đủ 6 tháng trở lại, tính từ ngày tổ chức đại hội các cấp đến ngày nghỉ hưu theo quy định.

Cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy theo Chỉ thị 35 nếu không có nguyện vọng thực hiện theo Nghị định 26 hoặc đang tiếp tục làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội (là những người không còn đủ tuổi tham gia tái cử cấp ủy các cấp (tỉnh, huyện và tương đương) nhưng vẫn tiếp tục công tác và đảm nhận các chức vụ của chính quyền (giám đốc sở và tương đương; trưởng phòng quận, huyện, thị xã và tương đương).

Chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử: Căn cứ vào tuổi tại thời điểm tái cử và nguyện vọng của cán bộ đang giữ chức vụ, chức danh bầu cử để giải quyết chính sách, chế độ đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định tại Nghị định số 26.

Cán bộ thôi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch bậc; phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có) đến khi nghỉ hưu; không thực hiện việc nâng bậc, nâng ngạch lương trong thời gian nghỉ chờ nghỉ hưu và tiếp tục thực việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Thời gian giải quyết chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử: Thực hiện từ trước ngày đại hội Đảng bộ, đại hội Mặt trận và đoàn thể chính trị -xã hội của cấp mình là 3 tháng (90 ngày) và chậm nhất không quá 1 tháng (30 ngày) kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ đại hội (bầu cử) cảu cấp cán bộ thôi tái cử.

Kinh phí giải quyết chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử do ngân sách nhà nước cấp theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.