Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Tình hình kinh tế thế giới trong 6 tháng đầu năm 2013 diễn biến phức tạp, chưa ổn định và tiềm ẩn nhiều rủi ro; trong nước sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội.

Ở trong tỉnh, thời tiết diễn biến bất thường (rét đậm, rét hại, nắng nóng, lốc xoáy...), tình hình dịch bệnh, sâu hại diễn biến phức tạp; sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho cao ở một số ngành; đời sống dân cư gặp nhiều khó khăn.

Với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt được một số kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phát triển kinh tế

Trong điều kiện có khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,42%/KH 7-8% (cùng kỳ năm 2012 tăng 5,02%). Trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,33%; công nghiệp - xây dựng tăng 2,36% (trong đó: riêng công nghiệp tăng 5,44%, xây dựng giảm 2,5%); dịch vụ tăng 8,35%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay tuy có cao hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 6 tháng năm 2012 tăng 5,02%) nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6 tháng của những năm gần đây (cùng kỳ 6 tháng năm 2009 tăng 5,72%, 6 tháng năm 2010 tăng 9,58%, 6 tháng năm 2011 tăng 11,15%).

2. Sản xuất nông, lâm, ngư

a) Trồng trọt: Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 chủ yếu tập trung cho việc thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân, đồng thời làm đất, cày cải để bắc mạ cho sản xuất hè thu.

Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ đông xuân năm 2012-2013 ước đạt 229.454 ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ đông xuân năm 2012-2013 ước đạt 735.988 tấn, tăng 1,56% cùng kỳ. Trong đó, năng suất lúa vụ xuân ước đạt 62,7 tạ/ha, giảm 2,39 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng lúa ước đạt 555.855 tấn, giảm 3,73% cùng kỳ; Năng suất ngô ước đạt 44,04 tạ/ha, tăng 16,61% cùng kỳ, sản lượng ngô ước đạt 180.133 tấn, tăng 22,3% cùng kỳ ; Năng suất lạc ước đạt 22,74 tạ/ha, tăng 2,74 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng lạc ước đạt 41.171 tấn, tăng 10,61% cùng kỳ.

b) Chăn nuôi: Đến nay toàn tỉnh có tổng đàn trâu, bò ước đạt 672.770 con (trong đó đàn trâu ước đạt 294.585 con, đàn bò ước đạt 378.185 con), giảm 1,67% cùng kỳ;
Tổng đàn lợn ước đạt 1.038.792 con, tăng 0,07% cùng kỳ;

Đàn gia cầm đạt 17.178.000 con, tăng 6,42% cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2013 đã xảy ra một số loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (như cúm gia cầm, tai xanh ở lợn,...), ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tập trung phòng chống, không để dịch bệnh lây lan, hạn chế thiệt hại cho nông dân. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vụ xuân năm 2013.

c) Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung tăng 2,86%, công tác khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc rừng luôn được chú trọng.

Trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 644 vụ vi phạm Luật Bảo vệ rừng, phạt tiền 3,2 tỷ đồng, tiền bán lâm sản, phương tiện tịch thu 5,78 tỷ đồng, thu nộp ngân sách gần 9 tỷ đồng.

d) Thủy sản: Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng ước đạt 63.266 tấn, tăng 7,31% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 44.483 tấn, tăng 10,55%, sản lượng nuôi trồng ước đạt 18.783 tấn, tăng 0,34%.

đ) Xây dựng nông thôn mới: Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Tiến hành sơ kết công tác hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn đợt 1 và công tác hỗ trợ triển khai, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Phát triển hợp tác xã và trang trại nông nghiệp gắn với chương trình nông thôn mới năm 2013.

Chuyển đổi mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng thu nhập.

Triển khai 16 mô hình cánh đồng mẫu lớn (lúa, ngô, lạc) với diện tích 643 ha, sơ bộ đánh giá vụ xuân năm 2013 năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng từ 10-15% so với sản xuất bình thường.

Thực hiện tốt việc dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm giao thông nông thôn...

Đến nay, số xã đạt các nội dung, tiêu chí nông thôn mới đã tăng khá so với năm 2012. Có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành), 1 xã đạt 16 tiêu chí (xã Phúc Thành, huyện Yên Thành), 11 xã đạt trên 15 tiêu chí (tăng 6 xã), 59 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (tăng 6 xã), 272 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (tăng 9 xã), 91 xã đạt từ 1-4 tiêu chí (giảm 21 xã).

3. Sản xuất công nghiệp

Tính chung 6 tháng đầu năm 2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp bình quân tăng 5,45% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai thác giảm 28,18%; công nghiệp chế biến tăng 8,67% và công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước tăng 15,45%.

Nguyên nhân 6 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng chậm so với cùng kỳ năm trước, ngoài những khó khăn chung của cả nước thì trên địa bàn tỉnh ta, sản phẩm các ngành khai thác giảm mạnh, nhất là quặng thiếc giảm nhiều vì trữ lượng mỏ đã cạn dần; không có sản phẩm mới đột biến, các sản phẩm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất xây dựng đều giảm (đá xây dựng, gạch nung, xi măng…) do giảm nguồn vốn xây dựng cơ bản.

- Lũy kế 6 tháng đầu năm, một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng so với cùng kỳ năm 2012 là: điện sản xuất (tăng 47,67%), điện thương phẩm (tăng 2,85%), đường tinh luyện (tăng 42,92%), bia chai (tăng 25,35%), bia lon (tăng 8,37%), sợi (tăng 33,9%), áo dệt kim (tăng 60,13%).

4. Lĩnh vực dịch vụ

- Lĩnh vực thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 24.265,2 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 157,5 triệu USD, tăng 12,52% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 97,03 triệu USD, giảm 13,63% so với cùng kỳ.

- Về giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2013 tăng 2,73% so với tháng 12/2012.

- Hoạt động du lịch giữ mức ổn định. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng tiếp tục có bước tăng trưởng. Doanh thu hoạt động khách sạn tăng 3,19%, doanh thu hoạt động nhà hàng tăng 15,45% cùng kỳ.

- Hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của dân cư, doanh thu vận tải tăng 18,26% cùng kỳ.

- Lĩnh vực thông tin truyền thông tiếp tục phát triển. Tổng doanh thu ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin 6 tháng ước đạt 1.938 tỷ đồng, bằng 49,66% kế hoạch.

- Lĩnh vực tài chính ngân hàng: Tính đến 30/6/2013, có 34 chi nhánh ngân hàng thương mại, 54 quỹ tín dụng nhân dân có số nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 50.850 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm.

Tổng dư nợ trên địa bàn ước đạt 85.250 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm; trong đó, dư nợ ngắn hạn ước chiếm 47,8% trong tổng dư nợ, tăng 9% so với đầu năm; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 52,2% trong tổng dư nợ, tăng 11,4% so với đầu năm.

Nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước khoảng 2.400 tỷ đồng, chiếm 2,8% tổng dư nợ.

5. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách

- Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 đạt 2.895,8 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Tính riêng thu nội địa 2.503,5 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán và tăng 18,1% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm là 6.664,5 tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 1.431 tỷ đồng, bằng 54,86% dự toán.

Chi thường xuyên 5.151,2 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán.

6. Về đầu tư và xây dựng, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

- Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và đôn dốc thu hồi vốn tạm ứng. Tập trung đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Khối lượng thực hiện nguồn vốn XDCB thuộc ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 2.173 tỷ đồng, bằng 56,2% kế hoạch, tăng 17,9% cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân 6 tháng đạt 54,9% kế hoạch vốn.

- Công tác vận động, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm: Tính đến 30/6/2013, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 37 dự án, trong đó 34 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.271,8 tỷ đồng và 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 10 triệu USD. Tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hoàn thành việc kiểm tra 24 dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn tỉnh; Đoàn kiểm tra liên ngành đã có báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 4 dự án, giãn tiến độ 15 dự án.

- Về phát triển doanh nghiệp: Lũy kế đến 30/6/2013, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 697 doanh nghiệp, bằng 98,6% so với cùng kỳ.

Số liệu 6 tháng năm 2013, toàn tỉnh có 586 doanh nghiệp đóng mã số thuế, gần 1.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động đang làm thủ tục đóng mã số thuế, không kê khai, trên 3 tháng chưa nộp tờ khai, chiếm gần 14% tổng số doanh nghiệp; ngoài ra, mỗi tháng có gần 750 doanh nghiệp kê khai thuế có tờ khai thuế bằng 0, chiếm 10 - 15% tổng số doanh nghiệp có tờ khai thuế giá trị gia tăng.

7. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

a) Giáo dục - Đào tạo: Hoàn thành chương trình năm học; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 96,8%, hệ GDTX đạt 84,2%, tỷ lệ chung toàn tỉnh 96% (cả nước đạt tỷ lệ 97%).

Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2013, Nghệ An có 95 học sinh đạt giải, đứng thứ 2 cả nước. Đạt 1 Huy chương Đồng, 1 bằng khen trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.

b) Y tế: Trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh ổn định, không có dịch lớn và vừa xẩy ra, các yếu tố dịch được giám sát chặt chẽ. Công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được cải thiện đáng kể.

Đa dạng hoá các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh, nâng cao chất lượng dân số.

c) Các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có chuyển biến, nổi bật là tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng năm mới Xuân Quý Tỵ;

Phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật lập hồ sơ trình tổ chức UNESCO công nhận Dân ca ví, dặm xứ Nghệ là Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới;

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức thành công Lễ hội Làng Sen 2013...

d) Các hoạt động khoa học công nghệ triển khai thực hiện tốt.

đ) Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả khả quan: Triển khai chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ. Ước 6 tháng đầu năm giảm xuống còn 14,05%.

Đã tổ chức sơ kết công tác giúp đỡ các xã nghèo miền Tây; tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, quyết việc làm cho 15.950 lao động (trong đó xuất khẩu lao động 5.600 người), tuyển sinh đào tạo nghề cho 31.000 nguời.

Tiếp tục thực hiện kịp thời việc xác nhận, giải quyết các chế độ, chính sách người có công với cách mạng theo quy định, tập trung giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cộng đồng cho các đối tượng.

8. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính

- Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/T.Ư của Bộ Chính trị, đã thông qua bộ, ngành liên quan và được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2020. Tổ chức xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây, Chương trình hành động triển khai đề án tái cơ cấu kinh tế,...

- Các cấp, các ngành tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Đã thành lập Thị xã Hoàng Mai; phê duyệt đề án tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của HĐND, UBND Thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu. Bộ máy lâm thời UBND Thị xã Hoàng Mai đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2013.

- Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2013; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ.

- Tổ chức triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

- Xây dựng phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”... Đôn đốc thực hiện Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Quy chế hoạt động của bộ phận một cửa liên thông của tỉnh.

9. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác thanh tra, giải quyết khiếu kiện, tố cáo được quan tâm xử lý, tỷ lệ vụ việc khiếu nại, tố cao đã giải quyết đạt 84% số vụ việc phát sinh. Công tác phòng ngừa tham nhũng cơ bản thực hiện tốt.

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt thấp so với kế hoạch đề ra (ước đạt 5,42%/MT 7-8%).

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, nhiều dự án giãn tiến độ, dừng triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ.

Thành lập doanh nghiệp mới thấp hơn so với cùng kỳ (697 doanh nghiệp, bằng 98,58% cùng kỳ); nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, đóng mã số thuế.

Thực hiện nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa được nhiều.

2. Vụ xuân năm nay có trên 6.700 ha/11.000 ha lúa giống BC15 bị lép hạt, tập trung tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu; Giống lúa này khá mẫn cảm với thời tiết, nên một số trà lúa giai đoạn trổ bông gặp thời tiết lạnh, kèm theo mưa to, nên năng suất, sản lượng giảm.

3. Kết quả phát triển sản xuất công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch. Chỉ số phát triển công nghiệp bình quân 6 tháng tăng thấp (tăng 5,45% so với cùng kỳ). Nhiều sản phẩm giảm so với cùng kỳ (xi măng giảm 14%, gạch giảm 11,8%, đá xây dựng giảm 15%, NPK giảm 6,5%...).

4. Kết quả thu ngân sách đạt thấp. Một số khoản thu đạt thấp so với dự toán cũng như so với cùng kỳ như thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 124,7 tỷ đồng, bằng 23% dự toán và giảm 44% cùng kỳ.

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả chưa cao, tổng nợ thuế hơn 823 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Việc gia hạn thuế năm 2012 chuyển sang thực hiện năm 2013, nhưng có nhiều doanh nghiệp không có khả năng nộp.

5. Công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, quản lý nhà nước về đầu tư, đấu thầu bộc lộ yếu kém. Tiến độ nhiều công trình thi công vẫn còn chậm.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành ở một số sở, ngành, huyện vẫn còn chậm.

Nợ trong xây dựng cơ bản do chưa có nguồn thanh toán còn lớn.

6. Cải cách hành chính, quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ.

Kỹ năng hành chính, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu kém.

7. Một số vấn đề xã hội bức xúc còn tồn tại như :

- Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia có xu hướng chậm lại.

- Tình trạng quá tải bệnh viện.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao.

- Giải quyết chính sách cho người có công còn thiếu sót.

- Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (quặng thiếc, đá xây dựng, cát, sỏi lòng sông...) vẫn diễn ra ở một số địa phương.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn và tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn còn diễn ra.

- Tình hình tội phạm có dấu hiệu gia tăng, hoạt động buôn bán ma tuý diễn biến phức tạp, tệ nạn đánh bạc, mại dâm còn xảy ra nhiều.

- Tình trạng tranh chấp địa giới hành chính, xâm canh, xâm cư vẫn diễn ra (trong đó có xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn và Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương).

- Vi phạm Luật Bảo vệ rừng có diễn biến phức tạp (điển hình ở huyện Quỳ Châu).

- Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, số vụ và số người chết tăng so với cùng kỳ năm trước.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Dự báo 6 tháng cuối năm, kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, phục hồi chậm và chưa ổn định.

Ở trong nước, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn.

Ở trong tỉnh, thiên tai, dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013, đồng thời góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 5 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong 6 tháng cuối năm 2013 cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông:

Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tích cực và chủ động phòng, chống thiên tai, phòng, chống cháy rừng, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...

Tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến; thực hiện các biện pháp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho.

Tăng cường chỉ đạo triển khai sản xuất các sản phẩm công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất công nghiệp tập trung phát huy tối đa năng lực sản xuất.

Khẩn trương đưa vào hoạt động một số cơ sở mới.

3. Phát triển các ngành dịch vụ, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu;

Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát, bình ổn giá cả, xử lý nghiêm các vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng;

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương, của tỉnh đến các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động ngân hàng của tỉnh có bước tăng trưởng lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc việc thu hồi vốn ứng XDCB. Đẩy mạnh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh kế hoạch XDCB năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, nhất là các công trình trọng điểm.

Chỉ đạo công tác quản lý xây dựng, chất lượng công trình.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, đặc biệt đầu tư vốn FDI. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp và các dự án đã thu hút đầu tư.

Tăng cường công tác đối ngoại.

6. Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013 theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thuế và khai thác các nguồn thu mới, đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu sử dụng đất...

7. Thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức các kỳ thi tuyển sinh năm học 2013 - 2014 đảm bảo an toàn, chất lượng; tăng cường chỉ đạo đối với công tác giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên khoáng sản rừng, môi trường, biên chế...
Triển khai ngay những chủ trương, chính sách, tư tưởng chỉ đạo lớn theo Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá XI) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2020.

9. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Ngoài việc phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch năm 2013, các cấp, các ngành cần phải tổ chức và thực hiện ngay những nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ trên cơ sở phân tích từng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII và một số định hướng mới trong thời gian tới.

Đồng thời, cụ thể hoá thành kế hoạch, phân công cụ thể lãnh đạo, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) và HĐND tỉnh giao và chuẩn bị tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013.

Xin trân trọng, cảm ơn các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh nhà đã quan tâm, theo dõi.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH