"Bảo đảm Đảng luôn trong sạch, mạnh về tổ chức"

Sáng 25/1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2013 đã khai mạc tại Hà Nội.
 
Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua. Những kết quả đạt được của công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và thành tựu chung của đất nước.
 
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2012 vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục việc nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương và cấp ủy ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ phù hợp với tình hình mới còn hạn chế, chất lượng chưa cao.
 
Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thiện, song đến nay vẫn còn cồng kềnh, chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả, chưa tinh giản được biên chế; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, quy chế, quy định về công tác cán bộ đã ban hành chưa sát thực tế, khó thực hiện hoặc thực hiện còn hình thức, nhưng chậm tham mưu kiểm tra, đôn đốc, rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 
Chính sách cán bộ còn nhiều bất cập, nhất là chính sách về tiền lương, trợ cấp và nhà ở cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Ngành chưa đề xuất được nhiều giải pháp có tính khả thi cao nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, chưa làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân.
Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng đảng chưa được tích cực quan tâm chỉ đạo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi còn yếu.
 
Công tác xây dựng, phát triển đảng viên mới và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, tự phê bình và phê bình còn yếu. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn một số mặt hạn chế, nhất là việc sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị; giải quyết những vấn đề tồn đọng về chính trị nội bộ và chính trị hiện nay còn chậm.
 
Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích rõ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém nêu trên đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để khắc phục trong thời gian tới.
 
Nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương đề ra, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ngành tổ chức xây dựng Đảng có chức năng tham mưu cho các cấp ủy về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, trực tiếp là công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quan trọng này, góp phần bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về tổ chức. Đây là những nhiệm vụ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.
 
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vấn đề này, nêu cao tinh thần trách nhiệm đề ra kế hoạch, biện pháp công tác phù hợp nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó cần đặc biệt quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Ngành chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Trung ương về tổ chức, cán bộ. Ngành đề xuất, kiến nghị các giải pháp điều chỉnh tổ chức bộ máy; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ; tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu nhất là ở cấp chiến lược.
 
Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 sắp tới xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng các nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng và thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng, trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10/2013.

Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng, là một khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Vì vậy trong thời gian tới đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ; đổi mới, tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ;tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ cho phù hợp.

Ngành thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ theo đúng nội dung Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác này; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phải có chương trình, kế hoạch với cách làm cụ thể, kiên trì, dày công xây dựng đội ngũ cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho lâu dài.
 
Ngành làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên; quan tâm làm tốt công tác bảo vệ Ðảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
 
Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy và tổ chức đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan thường xuyên chăm lo làm tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Theo báo cáo công tác của Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị, năm 2012, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt, trong đó có những nhiệm vụ hết sức quan trọng mang tính chiến lược của Đảng, lần đầu tiên được triển khai thực hiện và đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, đó là tham mưu xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 
Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, cùng các cơ quan có liên quan đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ đó đề xuất việc kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức này; thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương.
 
Ban chủ động nghiên cứu, xây dựng các đề án nhằm đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ, đến đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. Một số địa phương, đơn vị có cách làm mới sáng tạo, bước đầu được dư luận đánh giá tốt như Hà Nội, Quảng Ninh…. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên có chuyển biến tiến bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ngành thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Đặc biệt, năm 2012, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng đạt một số kết quả bước đầu.
 
Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn những ưu điểm, nhất là những khuyết điểm của mình, phân tích làm rõ nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế, đề ra biện pháp sửa chữa khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý đất đai, đô thị và điều hành phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết ngay và ban hành chủ trương, quy định để xử lý một số vấn đề nổi cộm, bức xúc; phát huy các nhân tố tích cực, siết lại kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tiêu cực.
 
Buổi chiều, hội nghị tiếp tục làm việc, thảo luận nêu bật những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, phân tích sâu sắc những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa sẽ kết luận Hội nghị. TTXVN tiếp tục thông tin về nội dung hội nghị./.


Theo (TTXVN) - L.T