Báo, tạp chí của Đảng đóng vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Tô Hồng Hải - (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

(Baonghean) - Qua tổng kết thực tiễn cách mạng ở nước ta, Đảng ta khẳng định: Báo chí của Đảng là một bộ phận quan trọng của cách mạng, có vai trò đặc biệt đối với công tác tư tưởng văn hóa của Đảng.

Thời kỳ hoạt động bí mật, Đảng và Bác Hồ đã sử dụng báo chí để truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, quan điểm, đường lối chiến lược, xây dựng củng cố tổ chức và lực lượng cách mạng; mặt khác, báo chí của Đảng đã tập trung vạch trần bản chất thối nát của kẻ thù xâm lược, tuyên truyền vận động tập hợp nhân dân đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do độc lập, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ta lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám thành công.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, báo chí đã làm tốt trò vai trò cổ vũ đồng bào, chiến sỹ cả nước ra sức thi đua để vừa xây dựng hậu phương miền Bắc vững mạnh vừa động viên sức người, sức của chi viện cho miền Nam góp phần đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế  quốc Mỹ, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, bám sát nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước trong thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, báo chí của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong tuyên truyền thực hiện về đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng năm 1986 và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, nhất là tư duy về kinh tế góp phần đưa nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu to lớn.

Có thể nói, báo, tạp chí của Đảng có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và luôn gắn bó với quá trình hoạt động của tổ chức đảng và là món ăn tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong tình hình mới, ngày 28/12/1996, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị  số 11 về “Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng cũng như thành tích, sáng kiến kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sau khi Chỉ thị 11 ban hành, ngày 21/6/2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ra Chỉ thị 03  nhằm cụ thể hóa công tác phát hành và sử dụng báo trên địa bàn tỉnh”.

Cán bộ, đảng viên bản Coọc - Yên Hòa (Tương Dương) đọc báo đảng.

Ảnh: Văn Đoàn

Hơn 10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền các cấp và sở, ngành liên  quan đã tích cực triển khai Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Đáng chú ý là Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo Báo Nghệ An nâng chất lượng, đưa tờ báo đảng bộ trước khi Chỉ thị 11 ra đời mỗi tuần chỉ có 2 ấn phẩm báo chí nay đã lên 4 ấn phẩm (Báo Nghệ An hàng ngày, Nghệ An cuối tuần, chuyên trang dân tộc miền núi và Báo Nghệ An điện tử); báo hàng ngày  từ mỗi  tuần 3 số  4 trang in 2 màu, hiện nay  lên 7 số 8 trang in 4 màu, trong tuần, với đa dạng các chuyên trang, chuyên mục; Chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc thực hiện lập dự toán phân khai kế hoạch tài chính theo Thông tư hướng dẫn 225 trước đây và nay là Thông tư 99/2012 của Bộ Tài chính về cấp nguồn kinh phí làm tốt việc đặt mua, đọc báo và tạp chí của Đảng. Ngoài ra, tỉnh còn bổ sung nguồn để mua báo đảng cấp cho các đối tượng thuộc diện chính sách như: cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra Trung ương, người có uy tín  trong cộng đồng các dân tộc ít người theo Quyết định 18/CP.

Bên cạnh đó, được sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Bưu điện tỉnh và Báo Nghệ An để kiểm tra, rà soát việc mua, sử dụng báo và tạp chí của Đảng, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém, phát huy ưu điểm để thực hiện ngày càng có hiệu quả nội dung chỉ thị. Theo số liệu tổng hợp năm 2012, Báo Nghệ An, thông tin nội bộ tỉnh và Tạp chí xây dựng Đảng có 90% các đầu mối của tổ chức đảng đặt mua. So với năm 2002, báo Nghệ An tăng 23%.

Ngoài phát hành trong các tổ chức đảng, báo Nghệ An còn phát hành tới các độc giả là cá nhân, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn với số lượng gần 1.000 tờ/kỳ. Bản tin thông tin 13.000 bản đạt gần 100% chi bộ. Nhờ chăm lo đổi mới công tác chuyển phát nên báo, tạp chí đến với bạn đọc nhanh và đầy đủ hơn trước, hiện nay 442/480 xã, phường, thị trấn có báo đọc trong ngày, 9 xã ngày thứ 2 có báo, có 22 xã ngày thứ 3 có báo và 7 xã 1 tuần có báo (7 xã thuộc vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong).

Việc đọc và làm theo báo cũng  đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã  sử dụng báo và tạp chí của Đảng làm tài liệu quan trọng trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tư tưởng; đưa việc đọc báo, điểm tin tức, thời sự từ báo chí của Đảng vào đầu giờ làm việc, vào các kỳ sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp. Một số chi bộ, đảng bộ có cách làm hay như phân công đảng viên tổng hợp thông tin quan trọng trên báo, tạp chí của Đảng để giới thiệu cho nhân dân qua mạng lưới truyền thanh cơ sở; tổ chức làm bảng treo báo tạo điều kiện cho mọi người đọc làm theo.

Nhờ đó, báo, tạp chí, thông tin nội bộ của Đảng đã phát huy tác dụng  và mang hiệu quả trong đời sống chính trị, xã hội, vừa góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, vừa góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống tinh thần và kênh quan trọng để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương Bác Hồ kính yêu. 

Mặt khác, thông qua tuyên truyền, nhận thức của lãnh đạo cơ sở về đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã có chuyển biến, đã coi báo đảng là kênh thông tin tuyên truyền chính thống, tin cậy để làm tài liệu sinh hoạt cho cấp uỷ, chính quyền nhiều địa phương, cơ sở. Thông tin trên báo, tạp chí của Đảng được xem là chỗ dựa tinh thần cho đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là sự tin cậy về mặt pháp lý và tính chân thực. Vì vậy, nhiều đảng bộ nông thôn chấp hành tốt việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng một cách hữu ích. Tiêu biểu là Huyện ủy Đô Lương; Huyện ủy Quỳ hợp; Đảng bộ Đại học Vinh; Phòng Giáo dục - Đào tạo Quỳ Châu; Phòng Giáo dục - Đào tạo Quỳ Hợp và gần đây là Phòng Giáo dục - Đào tạo Thanh Chương...

Mặc dù vậy, công tác phát hành và sử dụng báo theo Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn còn nhiều khiếm khuyết,  nhất là nhận thức của một số người đứng đầu cấp ủy chưa đầy đủ, đúng đắn, nên chưa có ý thức, trách nhiệm cao trong thực hiện chỉ thị dẫn tới sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí sai mục đích, nhiều đầu mối (bí thư chi bộ, đảng bộ, chủ tịch UBND xã...) chưa có báo đảng. Việc chuyển phát không ít nơi còn quá chậm và không đầy đủ nhưng chưa được kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý. Việc sử dụng báo nhiều nơi, nhất là các chi bộ nông thôn, vùng cao chưa tốt, đang lãng phí.

Hiện nay, tình hình chính trị trên thế giới đang có những biến động phức tạp, các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là internet để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua báo và tạp chí của Đảng là rất quan trọng. Do đó nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và Báo Nghệ An cần thực hiện tốt  các nội dung Kết luận 29 ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/T.Ư của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Đảm bảo các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới.

Trong đó, báo và tạp chí vừa tập trung đổi mới nâng cao các ấn phẩm vừa đẩy mạnh công tác phát hành, sử dụng  bảo đảm không chỉ cán bộ, đảng viên của Đảng mà các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh đều mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Từ đó đưa báo, tạp chí và thông tin nội bộ của Đảng thực sự trở thành thông tin, tài liệu quan trọng hữu ích trong sinh hoạt Đảng và định hướng dư luận xã hội, góp phần đắc lực xây dựng trận địa tư tưởng vững mạnh tạo thế và lực đưa sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục giành thành tựu to lớn hơn nữa.

tin mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống hội viên. Hoạt động đó đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Tôn vinh 100 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2023; Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An; Người đàn ông ở miền núi Nghệ An may mắn bốc được biển số "ngũ quý 2"... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quý IV có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu cả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, địa phương từ nay đến cuối năm tập trung trọng tâm vào 3 vấn đề chính: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao… là những thông tin nổi bật ngày 25/9.

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu và thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu các cơ quan tham mưu công tác cán bộ gương mẫu thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ theo quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…