Bộ sẽ công bố 3-4 mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH, CĐ

Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ kết quả thi của TS trong cả nước đề xuất Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét, công bố 3 hoặc 4 mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi.

 

 
 
 
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các trường, Bộ GD-ĐT vừa dự kiến ban hành quy định về công tác xét tuyển trong tuyển sinh ĐH- CĐ hệ chính quy.
 
Theo đó, với các trường có đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ xác nhận đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy thì tổ chức xét tuyển theo các quy định tại đề án.
 
Với việc xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ kết quả thi của TS trong cả nước đề xuất Bộ trưởng xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào ĐH và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào CĐ.
 
Các trường ĐH, CĐ trước ngày 20-5 hằng năm, nếu thấy cần thiết sẽ tự quyết định và công bố công khai một môn thi chính theo khối thi được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường;
 
Sau khi Bộ công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản, đối với các trường, ngành không qui định môn thi chính sẽ xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH (đối với các trường ĐH) hoặc mức xét tuyển cơ bản vào CĐ (đối với các trường CĐ) mà Bộ đã công bố.
 
Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính sẽ xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường. Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển này (điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính chia cho 4) không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào học ĐH (mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH chia cho 3, đối với các trường đại học) hoặc giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào CĐ (mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng chia cho 3, đối với các trường CĐ) đã được Bộ công bố.
 
Các trường tổ chức xét tuyển các TS có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.
 
Theo giải thích của Bộ GD-ĐT, mục đích của quy định xét tuyển này để đảm bảo chất lượng đầu vào, tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển sinh; từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục ĐH; giúp cho thí sinh biết về chất lượng đầu vào của từng trường, từng ngành để chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực.
 
Việc công bố 3 hoặc 4 mức điểm xét tuyển cơ bản đối với các trường ĐH, CĐ nhằm đáp ứng tính đa dạng của các cơ sở giáo dục ĐH, đồng thời từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục ĐH.
 
Việc cho phép các trường tự xác định môn chính trong từng khối thi phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng ngành đào tạo nhằm đảm bảo quyền tự chủ trong tuyển sinh của các trường, tạo điều kiện cho các trường xét tuyển TS có năng lực phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo. 
 
Việc cho phép các trường quy định điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có một môn nhân hệ số 2) với điều kiện trung bình điểm xét tuyển này không thấp hơn trung bình mức điểm cơ bản tối thiểu (điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn mức điểm cơ bản tối thiểu nhân với 4/3) tạo nhiều cơ hội trúng tuyển cho TS có năng lực tốt hơn đối với môn thi chính. 
 
Sự khác biệt của quy định xét tuyển này với quy định về điểm sàn trước đây: thứ nhất, phân chia phổ điểm thành nhiều mức theo tỉ lệ thí sinh đạt yêu cầu để các trường tự quyết định chọn điểm xét tuyển ở mức nào phù hợp, qua đó khẳng định uy tín của trường trong xã hội; thứ hai, đưa ra nguyên tắc để các trường tùy theo yêu cầu của từng ngành nghề đào tạo mà quy định điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số môn chính, giúp các trường có cơ hội tuyển được TS có năng lực phù hợp.
Theo HNMO