Bộ Tài chính công khai Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ngày 9/7, Bộ Tài chính đã chính thức công khai việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và tình hình trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn tính đến thời điểm tháng 6/2013.

Theo quy định sử dụng Quỹ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chỉ được sử dụng Quỹ bình ổn giá vào mục đích bình ổn giá xăng dầu trong nước theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.
 


                                                     Ảnh minh họa

Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng được sử dụng Quỹ bình ổn giá, chỉ khi giá thế giới tăng làm cho giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành và Chính phủ thực hiện kiềm chế mức tăng giá hoặc điều tiết để không tăng giá bán xăng dầu trong nước, Liên Bộ có công văn chỉ đạo doanh nghiệp mới được sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Mức sử dụng Quỹ bình ổn giá không phải một khoản cố định giống nhau với các chủng loại xăng dầu mà phụ thuộc vào mức độ chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành (được tính toán công khai theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP) và mục tiêu điều hành giá dựa trên tình hình kinh tế, xã hội trong nước.

Việc công khai Quỹ bình ổn giá, sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng như giám sát việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường.

Quỹ bình ổn giá được trích lập cố định trong giá cơ sở là 300 đồng/lít của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá cơ sở. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh mức trích lập, thời điểm trích lập Quỹ bình ổn giá cho phù hợp với biến động của thị trường.


Theo VTV - TH