Bồi thường đất cho ông Lạn theo loại đất vườn là đúng quy định!

(Baonghean) - Ông Thái Văn Lạn, trú tại xóm Văn Trai 6, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khiếu nại việc UBND huyện Yên Thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp vượt lũ Tỉnh lộ 534, đoạn qua xã Long Thành, huyện Yên Thành tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 13/7/2011, trong đó đã phê duyệt bồi thường về đất đối với diện tích 73 m2, loại đất vườn (đất nông nghiệp) cho gia đình ông Lạn là không đúng quy định. Ông Thái Văn Lạn đề nghị UBND huyện Yên Thành bồi thường diện tích 73 m2 đất theo giá loại đất ở (lần 2).
 
Ngày 4/4/2014, UBND tỉnh có Công văn số 1314/QĐ-UBND.KT quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Thái Văn Lạn với nội dung sau.
 
- Kết quả giải quyết khiếu nại (lần 1) của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ngày 5/12/2013, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành có Quyết định số 5806/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Thái Văn Lạn, với nội dung:
 
- Ông Thái Văn Lạn khiếu nại việc UBND huyện Yên Thành áp giá bồi thường về đất sai cho ông Thái Văn Lạn là khiếu nại sai. 
 
- Giữ nguyên phần bồi thường về đất đối với gia đình ông Thái Văn Lạn tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND huyện Yên Thành.
 
Kết quả làm việc với ông Thái Văn Lạn:
 
- Ông Thái Văn Lạn trình bày: Việc UBND huyện Yên Thành phê duyệt bồi thường 73 m2 đất vườn cho gia đình ông là không đúng quy định. Ông Lạn yêu cầu bồi thường theo giá đất ở; diện tích đất 760 m2, trong đó UBND huyện Yên Thành thu hồi 73 m2 có nguồn gốc là đất do UBND xã Long Thành cấp đổi từ trước năm 1990.
 
- Ông Thái Văn Lạn không cung cấp được căn cứ pháp lý nào để chứng minh việc UBND huyện Yên Thành xác định loại đất vườn để bồi thường cho gia đình ông là không đúng quy định của pháp luật.
 
Kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Thái Văn Lạn: Xem xét hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì hộ ông Thái Văn Lạn được UBND xã Long Thành cấp đổi đất từ năm 1990. Hiện nay, thuộc thửa số 425, tờ bản đồ số 13 , diện tích 760 m2 (đo đạc năm 2004). Xem xét Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số E999455 do UBND huyện Yên Thành cấp cho hộ ông Thái Văn Lạn ngày 12/4/1995, thì diện tích đất ông Lạn đã được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất nêu trên gồm có diện tích đất ở là 200 m2, đất vườn là 200 m2. Căn cứ Điều 87, Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Điều 45, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004  của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Quy định của UBND tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22/1/2013, Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009  và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Yên Thành cấp cho ông Thái Văn Lạn thì thửa số 425, tờ bản đồ số 13, diện tích 760 m2 (đo đạc năm 2004) sẽ có hạn mức đất ở là 200 m2 và diện tích đất vườn nằm trong cùng thửa đất ở là 560 m2.
 
- Kết quả đối thoại:
 
Ngày 19/3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, với sự tham gia của Tổ công tác liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập, UBND huyện Yên Thành và UBND xã Long Thành đối thoại với ông Thái Văn Lạn, kết quả: Qua đối thoại, ông Thái Văn Lạn không đồng ý với kết luận, kiến nghị của Dự thảo báo cáo kiểm tra, xác minh khiếu nại do Tổ công tác liên ngành thực hiện. ông Thái Văn Lạn đề nghị được bồi thường 73 m2 đất với giá loại đất ở. Các thành phần tham gia đối thoại nêu trên đã đồng ý với kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của ông Thái Văn Lạn tại Dự thảo nêu trên.
 
- Kết luận:
 
1. Việc ông Thái Văn Lạn khiếu nại UBND huyện Yên Thành phê duyệt phương án bồi thường cho gia đình ông đối với diện tích đất 73 m2, loại đất vườn (tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND huyện Yên Thành) không đúng quy định là khiếu nại sai, bởi vì UBND huyện Yên Thành chỉ thu hồi 73 m2 trong tổng số 760 m2 đất của hộ ông Thái Văn Lạn. Căn cứ quy định hiện hành thì thửa số 425, tờ bản đồ số 13, diện tích 760 m2 (đo đạc lại năm 2004) của gia đình ông Lạn sẽ có hạn mức đất ở là 200 m2 và diện tích đất vườn nằm trong cùng thửa đất ở là 560 m2, sau khi thu hồi 73m2, diện tích thửa đất của gia đình ông Lạn còn lại là 687m2, lớn hơn hạn mức đất ở. Do đó, UBND huyện Yên Thành xác định, phê duyệt giá trị bồi thường cho gia đình ông Lạn đối với diện tích đất 73 m2 bị thu hồi nêu trên theo giá đất vườn là đúng quy định.
 
2. Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành về việc giải quyết khiếu nại của ông Thái Văn Lạn là đúng quy định của pháp luật. 
 
Từ những căn cứ nêu trên, quyết định:
 
Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành về việc giải quyết khiếu nại của ông Thái Văn Lạn, trú tại xóm Văn Trai 6, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 
Điều 2. Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Thái Văn Lạn như sau: việc ông Thái Văn Lạn khiếu nại UBND huyện Yên Thành đã phê duyệt phương án bồi thường cho gia đình ông Lạn đối với diện tích đất 73 m2 bị thu hồi (thuộc thửa số 425, tờ bản đồ số 13, bản đồ đo đạc năm 2004) theo giá đất vườn (tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND huyện Yên Thành) không đúng quy định là khiếu nại sai.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại này, ông Thái Văn Lạn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật. 
 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Chủ tịch UBND xã Long Thành; ông Thái Văn Lạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
 
UBND tỉnh Nghệ An