Các cơ quan, đơn vị tinh giản tối thiểu 10% biên chế đến năm 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 30/7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ –CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và cán bộ làm công tác tổ chức, nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị

Trong những năm qua, Nghệ An đã tích cực triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Số lượng đầu mối tổ chức sở, cơ quan ngang sở đã giảm từ 24 đơn vị xuống còn 19 đơn vị; đầu mối phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đã giảm từ 13-17 đơn vị/huyện xuống còn 10 -12 đơn vị/huyện.

Nghệ An đã tinh giản được 2.869 người từ năm 2000 -2005; và 3.020 người từ 2007 -2011. Tuy nhiên, kết quả đạt được về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và còn hạn chế, tổng số biên chế vẫn có xu hướng tăng lên… Đây cũng là thực trang chung trên cả nước.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu của Nghị quyết là tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các huyện, thành, thị, các sở, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh tiến hành rà soát tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức và người lao động. Từ đó, thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng, triển khai đề án tinh giản biên chế.

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng, triển khai đề án tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy định và tính nhân văn, hợp tình, hợp lý

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần vận dụng sáng tạo trong quá trình giải quyết chế độ chính sách cho người lao động. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tổ chức quán triệt đầy đủ và làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động. Việc tinh giản biên phải phải thực hiện trên tinh thần đúng với quy định của pháp luật nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn, hợp lý hợp tình.

Đồng chí Hồ Đức Phớc đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện kế hoạch và phương án về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Đậu Văn Thanh, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị
Đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nội dung Nghị định 108 của Chính phủ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu: các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn các cấp gắn với tinh giản biên chế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải tinh giản biên chế tối thiểu 10% đến năm 2021

Trước mắt, giữ ổn định tổ chức như hiện nay, không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp thật sự cần thiết. Xem xét hợp nhất các chi cục, trung tâm, đơn vị trực thuộc sở, huyện; không để số lượng tổ chức vượt quá theo quy định của cấp có thẩm quyền. Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 -2021) và từng năm, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10%../.

Thành Duy