Các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An

Đức Dũng 10/07/2022 07:40

(Baonghean.vn) - Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc nghe và cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Ngày 07/7/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (phần kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh). Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngoại vụ, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Vinh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày khái quát quá trình xây dựng, nội dung chủ yếu của dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là dự thảo Báo cáo); ý kiến phát biểu của các thành viên dự buổi làm việc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận như sau:

Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động tích cực của các sở, ngành, địa phương, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì, trong một thời gian ngắn đã tổng hợp dự thảo Báo cáo và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan. Dự thảo Báo cáo đã bám khá sát đề cương của Ban Kinh tế Trung ương. Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo hơi dài, vẫn còn nội dung trùng lặp, một số đánh giá, nhận định, số liệu trong phần lời và phần biểu chưa thống nhất, các nội dung kiến nghị, đề xuất cần phải rà soát để có tính thuyết phục hơn...

Để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo đảm bảo có chất lượng và tiến độ đề ra theo Kế hoạch số 85-KH/BKTTW ngày 23/5/2022 của Ban Kinh tế Trung ương, Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 28/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, địa phương:

- Trên cơ sở dự thảo Báo cáo, tiếp tục nghiên cứu góp ý, rà soát kỹ các nhận định, đánh giá, số liệu trong báo cáo (cả phần lời và bảng biểu) thuộc ngành, lĩnh vực địa bàn được phân công; nội dung góp ý phải cụ thể, không chung chung; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với các thông tin, số liệu đánh giá của ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nghiên cứu, chọn lọc và thống nhất các kiến nghị, đề xuất gắn với định hướng phát triển có khoa học với tầm nhìn dài hạn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương

- Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý, lựa chọn các nội dung để tổng hợp vào dự thảo Báo cáo; rà soát, cập nhật số liệu để đảm bảo thống nhất; diễn đạt, biên tập theo hướng ngắn gọn, súc tích, đủ ý, có chọn lọc để làm nổi bật từng ngành, lĩnh vực và đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của Ban Kinh tế Trung ương.

- Bố cục dự thảo Báo cáo bám sát đề cương, đảm bảo tính khoa học; các nhận định, đánh giá, tồn tại, hạn chế, số liệu minh chứng cần thống nhất; nghiên cứu đánh giá theo các mốc thời gian theo giai đoạn (từ khi có Nghị quyết số 26-NQ/TW, Thông báo số 55-TB/TW, Nghị quyết số 36/2021/QH15 đến nay); định vị Nghệ An đang ở đâu so với vùng Bắc Trung Bộ và cả nước (đối với một số chỉ tiêu chủ yếu).

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh minh họa: Lê Thắng

- Dự báo tình hình, thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức để xác định mục tiêu, chỉ tiêu (lưu ý bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050); nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo có tính khoa học, hạn chế tối đa sự chồng chéo trong định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để nghiên cứu, lựa chọn kiến nghị, đề xuất phù hợp, khả thi và có tính động lực cao để nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra; lưu ý hạn chế tối đa các nội dung trùng lặp. Chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế để thể chế hoá đầy đủ Nghị quyết của Bộ Chính trị trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An.

- Tập trung hoàn thành dự thảo Báo cáo đảm bảo có chất lượng; chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo để kịp thời gửi Văn phòng Tỉnh uỷ trước ngày 15/7/2022.

Trên đây là kết luận Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO