“Cách mạng cần được thực hiện bằng những bàn tay trong sạch”

(Baonghean) - Đó là câu nói của V.I. Lênin - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, khi ông nhiều lần kiên quyết từ chối nhận tiền của nhà tư sản Parvus (Đức) với lý do “giúp đỡ về tài chính” cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hết sức khó khăn (1915-1917). Câu nói đó thể hiện tinh thần và ý chí sắt đá của V.I. Lênin, đồng thời cũng là chỉ huấn nổi tiếng, bộc lộ rõ quan điểm về vấn đề xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.V.I Lênin                               Ảnh: Interrnet

Suốt quá trình phát triển và hoàn thiện học thuyết lý luận cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng ghen, xây dựng và tổ chức Đảng Cộng sản Liên Xô, thành lập nên nước Xô Viết và đưa Đảng Cộng sản lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, V.I.Lênin luôn quan tâm và lưu ý tới những khuyết điểm có thể xảy ra đối với Đảng Cộng sản cầm quyền, những yếu tố làm cho đảng suy yếu, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội mới, gây khó khăn cho việc bảo vệ các thành quả cách mạng.

Là người gan dạ và chính trực, V.I.Lênin luôn nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra các bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cơ hội chủ nghĩa, kiêu ngạo cộng sản, tham nhũng, hối lộ, xa hoa, lãng phí, ngu dốt… Với V.I.Lênin, dù sự thật có cay đắng, thậm chí khủng khiếp đến mức độ nào cũng không bao giờ được giấu giếm. Người thầy của phong trào công nhân và Chủ nghĩa Cộng sản thế giới cho rằng, đảng cần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng để “tẩy sạch” các phần tử tha hóa, biến chất trong tổ chức của mình, phải luôn luôn giữ được sự trong sạch trong đảng. Phải luôn đề phòng và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, xa dân, nạn tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội. Trong điều kiện đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước, việc phải thường xuyên chăm lo xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh là điều tất yếu.

Đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên. Người luôn quan tâm về tinh thần đoàn kết, về sự rèn luyện phẩm chất, đạo đức trong Đảng. Người nhắc nhở: “Ít nhiều đảng viên, ít nhiều nơi không tránh khỏi những khuyết điểm như: chủ quan, hẹp hòi, mạo hiểm, hủ hoá, xa quần chúng, chủ nghĩa địa phương, không giữ kỷ luật, làm việc luộm thuộm, tự kiêu, tự mãn… Dù đó là những chứng bệnh thành niên, nhưng từ nay, Đảng đòi hỏi các đảng viên phải kiên quyết tẩy cho kỳ sạch những bệnh ấy. Vì nếu không trị cho khỏi hết, thì nó có thể lây ra mà trở nên rất nguy hiểm cho Đảng”. (Kiểm điểm công việc của Đảng.1949).

Tại Hội nghị Trung ương 4, (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chỉ rõ thực trạng và nguyên nhân của những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Những biểu hiện đáng lo ngại mà Nghị quyết chỉ ra là tình trạng “Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, phương châm, đề ra 4 nhóm giải pháp cơ bản với quyết tâm chính trị rất cao, dù khó đến mấy cũng thực hiện bằng được...

Như vậy, vấn đề xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh mà lãnh tụ thiên tài V.I.Lênin chỉ ra ngay từ khi Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời và lên nắm chính quyền trên thế giới trở thành vấn đề xuyên suốt, cho đến nay vẫn nóng hổi tính thời sự. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng ta ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, thiết nghĩ, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và vận dụng sáng tạo những bài học lý luận và thực tiễn, những di huấn của V.I.Lênin. Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay cần phải được thực hiện quyết liệt, cần được “thực hiện bằng những bàn tay trong sạch”!


Ngô Yên