Cần hiểu đúng về nhân sự...

(Baonghean) - Trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, có một vấn đề được dư luận rất quan tâm, đó là việc chuẩn bị nhân sự bầu ban chấp hành khóa tới. Có ý kiến lo ngại rằng, trong quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đảng sẽ tập trung bàn về nhân sự, do đó không tập trung trí tuệ xây dựng các văn kiện đại hội.
 
Có ý kiến lại cho rằng, phương án nhân sự đã được sắp xếp sẵn không có gì phải bàn, nên tập trung xây dựng nội dung các văn kiện đại hội. Thực tế thì một số cán bộ, đảng viên trong quá trình theo dõi đại hội Đảng chỉ quan tâm các trường hợp nhân sự cụ thể, ít quan tâm những vấn đề chung. Hiểu đúng về nhân sự mới hiểu đúng về đại hội Đảng, bởi vậy đây là một vấn đề cần nhận thức đầy đủ. 
 
Trước tiên phải khẳng định rằng, đại hội Đảng ở bất cứ cấp nào muốn thành công đều phải chuẩn bị tốt tất cả các khâu: dự thảo các văn kiện trình đại hội, phương án nhân sự bầu ban chấp hành khóa mới, công tác tuyên truyền đại hội, công tác hậu cần phục vụ đại hội… Tất cả các nhiệm vụ đó đều quan trọng như nhau, không được xem nhẹ nhiệm vụ nào. Các văn kiện có được chuẩn bị tốt, thì đại hội mới đánh giá đúng kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới một cách đúng đắn, sâu sắc. Phương án nhân sự có được chuẩn bị tốt, thì đại hội mới chọn được người đủ đức, đủ tài bầu vào ban chấp hành khóa mới. Có làm tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng, mới tạo được sự đồng thuận trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân… 
 
Trong các vấn đề trên đây, phải thấy rằng công tác nhân sự có một vị trí đặc biệt quan trọng, vì đây là vấn đề chiến lược con người của Đảng. Nghị quyết nhiệm kỳ mới được đại hội thông qua dù đúng đắn, sâu sắc đến đâu, nhưng không có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài để chỉ đạo thực hiện, thì nghị quyết đó cũng khó đi vào cuộc sống. Mặt khác, công tác nhân sự liên quan đến từng con người cụ thể, từng đơn vị cụ thể, từng lĩnh vực cụ thể, và thường nảy sinh những tình huống khó khăn về công tác cán bộ, do đó không thể làm một cách đơn giản, vội vàng. Bởi vậy, trong quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đảng đầu tư nhiều thời gian, công sức cho công tác nhân sự cũng là điều bình thường. Vấn đề là công tác chuẩn bị nhân sự phải được bàn bạc dân chủ, công khai, đảm bảo khách quan, đúng tiêu chuẩn, không thiên tư, thiên vị bất cứ trường hợp nào; tuyệt đối thực hiện đúng Điều lệ và Quy chế bầu cử trong Đảng.
 
Nếu cho rằng, trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng, do tập trung cho vấn đề nhân sự nên nội dung các văn kiện không được quan tâm là không đúng thực tế. Dự thảo các văn kiện được tiểu ban nội dung chuẩn bị rất công phu, sẽ được đưa ra thảo luận nhiều lần trong cấp ủy, được công bố rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Trong quá trình đó, các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, cán bộ lão thành cách mạng và nhân dân sẽ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc. Khi trình ra đại hội, các văn kiện đã trở thành sản phẩm của trí tuệ tập thể, không còn mang dấu ấn của một cá nhân nào. Đây là lĩnh vực của các vấn đề khoa học, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, nên tính khách quan rất cao. Vấn đề là phải có phương pháp khoa học để phát huy cao nhất trí tuệ tập thể trong quá trình xây dựng các văn kiện trình đại hội.
 
Do không hiểu đúng về công tác nhân sự nên có những nhận thức lệch lạc về đại hội Đảng các cấp, thậm chí có ý kiến cho rằng, quá trình đại hội Đảng các cấp chủ yếu là để “sắp xếp” vị trí cho những cán bộ được cơ cấu vào cấp ủy. Mặt khác, trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, không tránh khỏi có những ý kiến không khách quan, bộc lộ tư tưởng cục bộ, cá nhân; khi thông tin đó bị “rò rỉ” ra ngoài, sẽ gây tác động xấu trong dư luận, làm cho nhiều người hiểu không đúng về công tác nhân sự. Phải hiểu rằng, công tác nhân sự là chuẩn bị nguồn nhân lực chủ chốt để thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ đại hội sắp tới; đây là chiến lược con người trong chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương. Có thể nói đây là “chiến lược của chiến lược” đối với đại hội Đảng ở bất cứ cấp nào. Và, nhận thức về một vấn đề chiến lược không thể bằng những suy nghĩ chủ quan, cảm tính.
 
 Trần Hồng Cơ