Cần làm cho những thông tin xấu, độc không có "đất sống"

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ​ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã dành thời gian trao đổi với báo giới.

-Xin đồng chí cho biết cảm nhận của mình khi tham gia phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?

Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Có thể nói Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là sự trông đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bởi chúng ta biết rằng, trong quá trình xây dựng, phát triển hơn 85 năm qua, Đảng ta đã hoàn thành tốt sứ mạng lịch sử là người lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước chúng ta giành được độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước mạnh giàu như ngày nay. Chính vì vậy, nhân dân ta, đất nước ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng ta và vì vậy không chỉ kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ Đại hội Đảng đều được nhân dân cả nước rất trông đợi. 

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí bên lề Đại hội XII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí bên lề Đại hội XII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến một lễ khai mạc rất long trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hôm nay, chắc chắn rằng nhân dân cả nước sẽ hài lòng với những kết quả bước đầu của Đại hội trong phiên khai mạc, tất cả 1.510 đại biểu với khuôn mặt hân hoan, đầy trách nhiệm, góp phần vào thành công của Đại hội.

Tôi tin tưởng rằng những nội dung được trình bày tại phiên khai mạc, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tóm tắt tất cả các văn kiện được trình bày tại Đại hội, đó là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội. 

Tổng Bí thư trình bày trong 26 trang, nêu rất rõ những nội dung, những thành công, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt là nêu rõ những yêu cầu, nhiệm vụ mới và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. 

Chúng tôi tin tưởng rằng qua bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân cả nước sẽ càng có niềm tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tiền đồ của đất nước. Kết quả phiên khai mạc thể hiện được ý chí của toàn Đảng, toàn dân và gửi gắm vào 1.510 đại biểu sẽ góp phần làm nên thành công của Đại hội.

-Trong diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư có nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là có nói đến Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, đồng chí có mong muốn gì về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Có thể nói Báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc này là Báo cáo rất quan trọng, trong đó nêu lên nhiều thách thức, thành công trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng đưa ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, tức là chúng ta tiếp tục kiên trì, kiên quyết để thực hiện thành công những nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt thực hiện 3 nội dung trọng tâm mà Nghị quyết đề ra, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng để bảo đảm cho Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội. Thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện thành công sứ mệnh này vì Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng ta có Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đưa ra, nhấn mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay. Chính vì thế, vấn đề này vẫn được tiếp tục nhắc lại trong phiên khai mạc.

Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa và làm tốt nhất những phần Nghị quyết khóa XI chưa làm được, góp phần để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

-Nhiều ý kiến cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, ý kiến của ​đồng chí về vấn đề này như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Đương nhiên, Đảng phải hoạt động theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ghi rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân, đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, sự kiểm soát của nhân dân, tức là kiểm soát quyền lực, trong đó có quyền lực của Đảng. Trong nội hàm các báo cáo chính trị của Đảng đều nhấn mạnh về vấn đề này. Như vậy, Đảng là người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Nhưng ngược lại, Đảng cũng là người phục vụ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân, mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất. Nhân dân sẽ là người giám sát hoạt động của Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua sự lãnh đạo xã hội và thể hiện qua hoạt động Chính phủ, hoạt động Quốc hội, đều có cơ chế giám sát như quy chế dân chủ ở cơ sở, hay chúng ta có cơ chế thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân cũng là hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy có rất nhiều cơ chế để nhân dân thực hiện quyền giám sát với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Có thể nói, Đảng ta, trong xã hội ta, đã đưa ra khá đầy đủ các cơ chế giám sát, chỉ có ở chỗ nào đó, đâu đó chưa làm tốt. Tôi hy vọng chúng ta sẽ quán triệt hơn nữa các cương lĩnh, đường lối của Đảng, trong đó quán triệt cả cơ chế giám sát này được tốt hơn trong thời gian tới.

-Trước thềm Đại hội Đảng có nhiều thông tin xuyên tạc, bôi nhọ về một số vấn đề liên quan, bên cạnh việc phản bác những thông tin đó, có ý kiến cho rằng cần công khai, minh bạch hơn nữa, đưa thông tin chính thống kịp thời hơn thì sẽ giảm được, đẩy lùi được những loại thông tin như vậy. Ý kiến của ​đồng chí về việc này như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Chúng ta thấy, không chỉ ở kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ Đại hội và các hoạt động chính trị lớn của đất nước, bên cạnh việc hưởng ứng của nhân dân, của cả nước hướng về những ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, nhân dân ta rất đồng tình hưởng ứng, ủng hộ, đồng thời góp phần cho thành công của những sự kiện này. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta không tránh khỏi những hoạt động của các thế lực thù địch, gia tăng chống phá nước ta. 

Đặc biệt, Đại hội Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, rất lớn của đất nước. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một số hoạt động sai trái trên môi trường mạng Internet cũng như trong đời sống xã hội, kích động chia rẽ nội bộ của chúng ta, thực hiện ý đồ phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Vừa qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép để phản bác lại những luận điệu sai trái đó, góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân luôn cảnh giác, tạo sức đề kháng cho nhân dân trước các luận điệu sai trái.

Tôi đề nghị báo chí góp phần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, không những tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm, có lập luận để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước phải thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin và quy chế người phát ngôn để chúng ta kịp thời thông tin một cách chính thống, nhanh nhất những thông tin của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hoạt động của các địa phương, dùng thông tin chính thống đẩy lùi các thông tin tiêu cực, làm cho những thông tin xấu, độc không có “đất sống”./.

Theo Vietnamplus

Tin mới

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

(Baonghean.vn) - Từ năm 2000 đến nay, bóng đá xã hội hóa là bước đi nhằm xóa bao cấp (không dùng nguồn ngân sách Nhà nước) để tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt nhà đầu tư, nhà tài trợ với các hoạt động bóng đá. Quá trình này diễn ra với nhiều kết cục khác nhau, đem lại nhiều bài học khác nhau.
Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Thị trường xe Việt bước vào năm 2023 được dự báo sẽ gặp không ít thử thách. Với thị hiếu của người Việt, những phân khúc vốn hút khách trong những năm qua như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV 5+2... được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Tân Kỳ

Tân Kỳ - Sức vươn mạnh mẽ trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Năm 2023, huyện Tân Kỳ sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện - mốc son lớn đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Tân Kỳ ngày một khẳng định vai trò, vị trí ở miền Tây Nghệ An.
Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

(Baonghean.vn) - Cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân sống trong khu vực hồ sinh thái Vinh Tân đã hết sức bức xúc, có đơn “kêu cứu” vì hồ này bị ô nhiễm nặng môi trường nước.
Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc

(Baonghean.vn) -   Chiều 1/2, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Giao nhận quân tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu và Nghi Lộc.
Các bác sỹ Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn tập trung cứu chữa cho bé. Ảnh: TTYT cung cấp

Cứu sống thành công bé trai 18 tháng tuổi đuối nước

(Baonghean.vn) -  Chiều tối ngày 1/2, ông Vi Văn Quế - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn cho biết, các y bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống bé trai 18 tháng tuổi ở Đồng Bai, xã Nghĩa Hội bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, chỉ số sinh tồn không còn.
Tản văn hay: Mâm ngũ quả ngày Tết

Tản văn hay: Mâm ngũ quả ngày Tết

(Baonghean.vn) - Tản văn của Nguyễn Thắm được viết bằng thứ ngôn ngữ giản dị, gợi cho người đọc cảm giác gần gũi, ấm áp như thể đang được trở về ngôi nhà của mình, được sum vầy trong một bữa cơm ngày Tết vui vẻ.