Cần làm cho những thông tin xấu, độc không có "đất sống"

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ​ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã dành thời gian trao đổi với báo giới.
-Xin đồng chí cho biết cảm nhận của mình khi tham gia phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?
Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Có thể nói Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là sự trông đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bởi chúng ta biết rằng, trong quá trình xây dựng, phát triển hơn 85 năm qua, Đảng ta đã hoàn thành tốt sứ mạng lịch sử là người lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước chúng ta giành được độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước mạnh giàu như ngày nay. Chính vì vậy, nhân dân ta, đất nước ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng ta và vì vậy không chỉ kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ Đại hội Đảng đều được nhân dân cả nước rất trông đợi. 
Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí bên lề Đại hội XII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí bên lề Đại hội XII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến một lễ khai mạc rất long trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hôm nay, chắc chắn rằng nhân dân cả nước sẽ hài lòng với những kết quả bước đầu của Đại hội trong phiên khai mạc, tất cả 1.510 đại biểu với khuôn mặt hân hoan, đầy trách nhiệm, góp phần vào thành công của Đại hội.
Tôi tin tưởng rằng những nội dung được trình bày tại phiên khai mạc, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tóm tắt tất cả các văn kiện được trình bày tại Đại hội, đó là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội. 
Tổng Bí thư trình bày trong 26 trang, nêu rất rõ những nội dung, những thành công, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt là nêu rõ những yêu cầu, nhiệm vụ mới và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. 
Chúng tôi tin tưởng rằng qua bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân cả nước sẽ càng có niềm tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tiền đồ của đất nước. Kết quả phiên khai mạc thể hiện được ý chí của toàn Đảng, toàn dân và gửi gắm vào 1.510 đại biểu sẽ góp phần làm nên thành công của Đại hội.
-Trong diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư có nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là có nói đến Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, đồng chí có mong muốn gì về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới?
Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Có thể nói Báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc này là Báo cáo rất quan trọng, trong đó nêu lên nhiều thách thức, thành công trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng đưa ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, tức là chúng ta tiếp tục kiên trì, kiên quyết để thực hiện thành công những nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt thực hiện 3 nội dung trọng tâm mà Nghị quyết đề ra, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Xây dựng Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng để bảo đảm cho Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội. Thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện thành công sứ mệnh này vì Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng ta có Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đưa ra, nhấn mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay. Chính vì thế, vấn đề này vẫn được tiếp tục nhắc lại trong phiên khai mạc.
Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa và làm tốt nhất những phần Nghị quyết khóa XI chưa làm được, góp phần để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
-Nhiều ý kiến cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, ý kiến của ​đồng chí về vấn đề này như thế nào?
Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Đương nhiên, Đảng phải hoạt động theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ghi rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân, đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, sự kiểm soát của nhân dân, tức là kiểm soát quyền lực, trong đó có quyền lực của Đảng. Trong nội hàm các báo cáo chính trị của Đảng đều nhấn mạnh về vấn đề này. Như vậy, Đảng là người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Nhưng ngược lại, Đảng cũng là người phục vụ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân, mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất. Nhân dân sẽ là người giám sát hoạt động của Đảng.
Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua sự lãnh đạo xã hội và thể hiện qua hoạt động Chính phủ, hoạt động Quốc hội, đều có cơ chế giám sát như quy chế dân chủ ở cơ sở, hay chúng ta có cơ chế thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân cũng là hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy có rất nhiều cơ chế để nhân dân thực hiện quyền giám sát với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Có thể nói, Đảng ta, trong xã hội ta, đã đưa ra khá đầy đủ các cơ chế giám sát, chỉ có ở chỗ nào đó, đâu đó chưa làm tốt. Tôi hy vọng chúng ta sẽ quán triệt hơn nữa các cương lĩnh, đường lối của Đảng, trong đó quán triệt cả cơ chế giám sát này được tốt hơn trong thời gian tới.
-Trước thềm Đại hội Đảng có nhiều thông tin xuyên tạc, bôi nhọ về một số vấn đề liên quan, bên cạnh việc phản bác những thông tin đó, có ý kiến cho rằng cần công khai, minh bạch hơn nữa, đưa thông tin chính thống kịp thời hơn thì sẽ giảm được, đẩy lùi được những loại thông tin như vậy. Ý kiến của ​đồng chí về việc này như thế nào?
Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Chúng ta thấy, không chỉ ở kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ Đại hội và các hoạt động chính trị lớn của đất nước, bên cạnh việc hưởng ứng của nhân dân, của cả nước hướng về những ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, nhân dân ta rất đồng tình hưởng ứng, ủng hộ, đồng thời góp phần cho thành công của những sự kiện này. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta không tránh khỏi những hoạt động của các thế lực thù địch, gia tăng chống phá nước ta. 
Đặc biệt, Đại hội Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, rất lớn của đất nước. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một số hoạt động sai trái trên môi trường mạng Internet cũng như trong đời sống xã hội, kích động chia rẽ nội bộ của chúng ta, thực hiện ý đồ phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Vừa qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép để phản bác lại những luận điệu sai trái đó, góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân luôn cảnh giác, tạo sức đề kháng cho nhân dân trước các luận điệu sai trái.
Tôi đề nghị báo chí góp phần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, không những tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm, có lập luận để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước phải thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin và quy chế người phát ngôn để chúng ta kịp thời thông tin một cách chính thống, nhanh nhất những thông tin của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hoạt động của các địa phương, dùng thông tin chính thống đẩy lùi các thông tin tiêu cực, làm cho những thông tin xấu, độc không có “đất sống”./.
Theo Vietnamplus

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp chuyên đề; Ngư dân huyện Diễn Châu được mùa cá cơm đầu năm… là những thông tin nổi bật ngày 19/2.

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 8,3394ha rừng để thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ đoạn Quảng Trạch đến Phố Nối trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

20h Bác sĩ đây rồi

Chương trình livestream mới '20h Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phối hợp Bệnh viện ĐKTP Vinh thực hiện chương trình livestream “20h Bác sĩ đây rồi” với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao để tư vấn, giải đáp các thắc mắc về bệnh lý của người dân...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án; Hơn 800 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon 'Ky Son Win Vietnam Moutain 2024'; Thị trường vàng nhộn nhịp những ngày đầu năm... là những nội dung đăng tải trong ngày.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

(Baonghean.vn) - Nội dung này đã được UBND tỉnh Nghệ An trình Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định (dự kiến kỳ họp tổ chức vào ngày 19/02/2024).

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có chuyến kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia tại Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng có cuộc làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - Chiều 17/2, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhằm đốc thúc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng.

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lập quy hoạch, có tổng hơn 686 ha; niên độ thực hiện từ năm 2023 đến năm 2040.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay ngày 16/2 tức mùng Bảy tháng Giêng, theo phong tục cổ truyền là ngày khai hạ. Sau ngày khai hạ, mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường sau dịp Tết. Đối với các cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, công việc đã bắt nhịp từ vài ngày trước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 16/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy nghe kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An... là những nội dung đăng tải trong ngày.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Trang trọng Lễ khai bút đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ; Sôi động trồng rừng vụ xuân ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 14/2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường, thúc đẩy tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường, thúc đẩy tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm

Chiều 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; làm việc với các cơ quan liên quan về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và phương án đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

(Baonghean.vn) - Thị trường hàng hóa trên địa bàn Nghệ An sôi động, đa dạng trong những ngày đầu năm mới; Thú vui ngày Tết của đồng bào vùng cao xứ Nghệ, Chàng trai Nghệ nổi bật nhất tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6... là những thông tin đăng tải trong ngày.

Người Nghệ với chủ quyền biển, đảo

Người Nghệ với chủ quyền biển, đảo

(Baonghean.vn) - Trong số 5 trước tác đầu tiên viết về “Bãi Cát Vàng” thì đã có tới 4 trước tác do người Nghệ An là tác giả (hoặc đồng tác giả). Đây thực sự là niềm tự hào lớn lao của đất và người xứ Nghệ.