Cần những giải pháp hiệu quả

(Baonghean.vn) T đầu năm 2011 đến nay trên tuyến đường st Bc - Nam chy qua địa phn Ngh An đã xy ra 28 v mt cp vt tư ph kin đường st (tăng gp đôi so vi năm 2010). Điu đáng quan tâm là đối tượng gây ra các v trm này ch yếu là hc sinh THCS và THPT...


Thc trng đáng báo động


Trong tháng 1 năm 2011 cung đường Giát, km 257+500 -258+300 xã Qunh Hoa (Qunh Lưu) liên tiếp xy ra 3 v mt trm vt tư đường st. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyn Qunh Lưu còn xy ra 3 v k gian tháo tà vt bê tông đường st chy qua xã Qunh Lâm và Qunh Giang. cung đường Yên Lý thuc xã Din Hng (Din Châu) xy ra 3 v, cung đường Vinh 2 chy qua xã Hưng M (huyn Hưng Nguyên) xy ra 7 v.

Còn ti huyn Nghi Lc, t đầu năm đến nay, nhiu v mt cp thiết b đường st cũng xy ra. Đin hình như vào các ngày 13/4, và 30/6/2011 ti cu ray s 1, và s 47, km 304+00 đến km 305+00 đã xy ra v mt trm 22 b ph kin đường st, gm tà vt bê tông d ng lc, và mt s c vít. Ngày 16/7/2011 ti km 301+400 thuc khu vc Cu Cm-Quán Hành cũng tiếp tc xy ra mt trm 22 b ph kin đường st...

Đ
iu đáng báo động là đối tượng gây ra các v trm này ch yếu là hc sinh THCS và THPT. Mc đích tháo trm vt tư đường st ca các em ch để bán đồng nát, phế liu ly vài trăm nghìn thm chí vài chc ngàn để chơi đin t, mua kem, mua ko chia nhau... Nguy him là ch các em không ý thc được vic làm ca mình nếu không phát hin kp thi có th gây ra tai nn trt bánh, lt tàu để li hu qu khôn lường.

Đ
in hình như v vic xy ra trong khong t 10/1 đến 28/1/2011 đon đường st đi qua địa phn xã Qunh Hoa đã b mt 53 b ph kin. Sau khi nhn được tin báo, Công an(CA) huyn Qunh Lưu, đã phi hp vi Phòng An ninh kinh tế CA tnh (PA 81) cùng vi CA xã Qunh Hoa t chc điu tra phát hin các đối tượng trm chính là hc sinh Trường THCS Qunh Hoa. Tuyến đường st Bc -Nam đi qua đon xã Nam Cường (Nam Đàn) trong tháng 8/2011 xy ra 2 v mt trm ph kin đường st. Các cơ quan chc năng đã điu tra phát hin 3 đối tượng là hc sinh lp 5, Trường tiu hc Nam Cường và hc sinh Trường THCS Phúc Cường. Các đối tượng khai nhn đã dùng m lết tháo vt tư đường st tuyến đường st chy qua khu vc xóm 8, Nam Cường và xã Đức Châu (Hà Tĩnh).

Theo Thượng tá Trn Ngc Sơn, Phó trưởng CA huyn Qunh Lưu, vic tìm được đối tượng và thu hi ph kin trong các v mt trm là rt khó. Trong s 28 v mt cp vt tư ph kin đường st xy ra trong 9 tháng đầu năm 2011 mi ch có 6 v được cơ quan công an điu tra làm rõ. Ngay c khi phát hin, bt được đối tượng cũng không th khi t hình sđối tượng tui v thành niên hoc giá tr tài sn mt cp chưa đến mc vượt quá 2 triu đồng. Thế nên, hình thc x lý hành chính, bi thường thit hi cho ngành Đường st chưa đủ bin pháp mnh để răn đe...


Cn nhng gii pháp đồng b


 
Để ngăn chn tình trng tháo trm ph kin, vt tư đường st, Công ty Qun lý đường st Ngh Tĩnh đã ký quy chế phi hp vi Công an tnh Ngh An v công tác bo v an ninh trt t đường st.

Trong đó, các Cung trưởng mi tháng ít nht mt ln báo cao tình hình an ninh trt t vi công an phường, xã, gn trách nhim công tác bo v đường st vào tin lương tháng ca Cung trưởng. Công ty cũng trích kinh phí duy tu để làm công tác tuyên truyn nhng địa phương thường xy ra vi phm như: Hưng M (Hưng Nguyên), Nam Cường (Nam Đàn), Nghi Long (Nghi Lc), Qunh Lưu, Din Châu... Mt khác, ti phm trm vt tư thiết b đường st gia tăng trong độ tui hc sinh phn ln là do nhn thc hn chế, cng thêm đua đòi để chơi game, chơi bi a, mua quà vt. Bên cnh đó là s thiếu s quan tâm, giám sát cht ch ca b m và nhà trường. Do đó, để ngăn chn tình trng này cn có s phi hp đồng b t các cơ quan chc năng, gia đình, nhà trường và xã hi.

Trong đó, quan trng nht là công tác tuyên truyn, giáo dc thông qua các gi hc ngoi khóa, các phong trào "đon đường em chăm", "em yêu đường st quê em"... làm cho hc sinh hiu rõ vic tháo trm ph kin, vt tư đường st là vic làm vi phm pháp lut, nh hưởng đến tài sn Nhà nước, tính mng con người. Cp y Đảng, chính quyn địa phương nơi có đường st đi qua cũng cn tăng cường t chc giáo dc, vn động qun chúng nhân dân tham gia bo v an ninh trt t đường st; Phát động tng h gia đình ký cam kết trong công tác bo v an ninh trt t đường st đi qua địa bàn, giáo dc cho nhân dân có ý thc trách nhim trong vic phòng nga, ngăn chn các hành vi phm ti. Thông báo lên h thng loa truyn thanh ca các khi, xóm, phường, xã để thông báo v hành vi trm vt tư thiết b đường st ca các đối tượng đã được cơ quan công an điu tra, làm rõ để răn đe các đối tượng khác. Bên cnh đó, vì bình yên cho mi chuyến tàu ngành đường st cũng cn kiến ngh Chính ph đưa danh mc đường st vào danh mc công trình quan trng liên quan đến an ninh quc gia.


Khánh Ly - Đặng Cường