Cần sự vào cuộc thực sự của chính quyền cấp huyện, xã

LTS: Sau khi báo Ngh An đăng bài viết "Thuc bo v thc vt và nhng h ly", ra ngày 19/10/2011, báo đã nhn được ý kiến ca bà Nguyn Th Đào - Phó Chi cc trưởng Chi cc Bo v thc vt Ngh An.


Thc tế cơ s hin nay, khi có sâu bnh hi bùng phát thì nhu cu s dng thuc BVTV ca người nông dân nhiu, dn đến xut hin mt s h kinh doanh thuc BVTV nh l ti các xóm, thm chí là các ch. Khi bnh hi cây trng bùng phát thì cơ quan BVTV đang tp trung lo d tính, d báo và phòng tr, trong khi đó chính quyn địa phương li chưa vào cuc quyết lit mà li cho chuyên ngành, do đó nhiu loi thuc có hàm lượng độc t cao, có tính đặc hiu, hiu lc ít thường được đưa vào s dng, nh hưởng đến vn đề đảm bo an toàn thc phm, sc khe ca nhân dân và bo v môi trường. Có lúc cơ quan chc năng kim tra được nhưng vì cơ bn các h kinh doanh nh l t phát đều có mi quan h anh em, bà con vi nhau trong xóm, xã nên khi kim tra đều đã được thông tin để đóng ca. Cũng có trường hp mt s h kinh doanh vì li ích ca mình tuy đã được cơ quan chc năng cung cp các loi thuc có trong danh mc nhưng vn bán mt s thuc ngoài khuyến cáo, la chn ca ngành để thu li nhun cao hơn.


Để
qun lý thuc BVTV mt cách có hiu qu, hn chế được nhng h ly ca nó đối vi sc khe, môi trường, điu quan trng là cp huyn và xã cn phi vào cuc thc s trong vic tuyên truyn, nâng cao nhn thc cũng như khuyến cáo bà con s dng đúng thuc và thc hin đúng quy trình phun thuc an toàn. Đồng thi tăng cường giám sát, kim tra các địa đim kinh doanh thuc trên địa bàn, đảm bo qun lý cht vic mua bán, kinh doanh thuc BVTV trên địa bàn mình. Các cơ quan có thm quyn cn nghiên cu để b trí cán b ph trách mng BVTV xung tn các thôn, xóm, bn và nâng cao chế độ, chính sách cho đối tượng này.

Hin ti, các Ban Khuyến nông xã đều b trí mt cán b ph trách công tác bo v thc vt, song, đội ngũ này do các xã tuyn dng, li ch yếu là t các ngành, ngh khác không có chuyên môn, cho nên không to s gn kết trách nhim đối vi nhim v mà ngành BVTV đặt ra, va không có chuyên môn, chuyên ngành để có th đảm đương nhim v.

V chế độ cho s cán b này, bình quân khong 180 nghìn đồng/tháng/người, chưa to được động lc cho h làm vic, thm chí khi cán b ngành BVTV xung yêu cu cán b ph trách BVTV cơ s đi thăm đồng h còn "trn" không tham gia. Bên cnh trách nhim ca chính quyn địa phương các cp, cơ quan chuyên môn, v phía người dân cũng cn nhn thc rõ trách nhim ca mình để mua và s dng đúng thuc theo hướng dn, đồng thi áp dng phun bơm đúng k thut, tránh s dng theo kinh nghim, bi tng giai đon sinh trưởng ca sâu hi yêu cu k thut khác nhau mà người dân không th biết được.

Trong trường hp nếu s dng thuc không theo hướng dn ca cơ quan BVTV thì không nhng hiu qu không cao, thm chí còn làm lây lan, bùng phát dch bnh, nh hưởng đến năng sut, cht lượng ca sn phm nông nghip, nh hưởng đến sc khe nhân dân, môi trường sinh thái.


Minh Chi