Chăm lo công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean) - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2011), phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.
 
P.V: Thưa đồng chí! Đồng chí cho biết về truyền thống và những đóng góp nổi bật của ngành 81 năm qua?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Có thể khẳng định: Sự trưởng thành và phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đại biểu trung thành vì lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
 
Cùng với sự lớn mạnh của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An cũng đã không ngừng được củng cố, kiện toàn và ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của từng thời kỳ cách mạng suốt 81 năm qua. Nổi bật là: đã tham mưu cho cấp ủy các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn cách mạng, trong đó có việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn khó khăn. Nhờ đó, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên đã phát triển mạnh mẽ: Từ 117 chi bộ với 1.172 đảng viên (năm 1930), đến nay, toàn tỉnh đã có 10.170 chi bộ trực thuộc, 1.569 tổ chức cơ sở đảng và trên 168.000 đảng viên. Trong xây dựng Đảng đã coi trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, quan tâm việc xem xét đánh giá, xếp loại đúng thực chất chất lượng cán bộ, đảng viên. Đổi mới tương đối đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; chú trọng phát huy dân chủ, từng bước thực hiện công khai hóa công tác cán bộ; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá cán bộ, lấy yêu cầu nhiệm vụ làm căn cứ để bố trí cán bộ. Đặc biệt, đã góp phần tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015; sau đại hội tập trung kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng; bố trí, sắp xếp, điều chuyển đội ngũ cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ngành đã tiến hành đánh giá, tổng kết, sơ kết và đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của cấp ủy, một cách hiệu quả, đi vào thực chất.
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng được giáo dục, rèn luyện, trưởng thành, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, có gần 250 đồng chí đang công tác trong cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp, trong đó có nhiều đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.
 
P.V: Thưa đồng chí! So với yêu cầu, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Nghệ An còn những hạn chế nào cần khắc phục?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Đó là, chất lượng của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao, thậm chí có nơi vẫn còn cơ sở đảng yếu kém. Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, rèn luyện, tu dưỡng, thậm chí vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Mặc dù đã có sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng nhưng thực tế một số xóm, bản chưa có chi bộ đảng và đảng viên. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 103 xóm, bản chưa có chi bộ đảng và 75 xóm, bản chưa có đảng viên. Một số tổ chức đảng chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc tham mưu đổi mới một số mặt của công tác tổ chức cán bộ còn chậm và chưa đồng đều; việc thực hiện cơ chế, chính sách để phát hiện và sử dụng nhân tài hiệu quả chưa cao,...
 
P.V: Để tiếp tục đưa công tác tổ chức xây dựng Đảng chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh nhà, theo đồng chí, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới là gì?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm:
Là cơ quan tham mưu của Đảng bộ tỉnh Nghệ An thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Tỉnh ủy và của các cấp ủy, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và người làm công tác tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng hiện nay. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, trước hết là tập trung rà soát, sắp xếp hệ thống các tổ chức đảng hợp lý, phù hợp với Điều lệ Đảng và thực tiễn của tỉnh. Tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy các giải pháp nhằm tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng ở những địa bàn khó khăn, phấn đấu không còn cơ sở đảng yếu kém. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước mắt là tổng kết Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 11 của Ban Bí thư về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo; nhằm vừa nâng cao nhận thức, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới; triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cấp ủy các cấp cả về bản lĩnh chính trị, về trình độ, năng lực và phẩm chất, đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác xây dựng tổ chức Đảng. Chuẩn bị thật tốt hướng dẫn, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên đúng thực chất, từ đó xây dựng tốt nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!


Mai Hoa - thực hiện