Chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động

(Baonghean) - Để khắc phục tình trạng một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu thực hiện chưa nghiêm chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động; làm dư thừa, lãng phí trong sử dụng nhân lực, ảnh hưởng kỷ cương trong quản lý nhà nước, gây dư luận không tốt trong nhân dân; đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện tốt những nội dung sau:
 
1- Quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2014 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Từ nay đến 2016 cơ bản không tăng biền chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã, trừ trường hợp đặc biệt lập thêm tổ chức mới hoặc phát sinh các nhiệm vụ mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 
2- Chấp hành nghiêm Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về quản lý công chức, viên chức. Thực hiện đúng quy trình, quy định, phân cấp, thẩm quyền tuyển dụng, hợp đồng lao động theo chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao và cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt. Nghiêm cấm việc tuyển dụng, hợp đồng lao động (dưới mọi hình thức) vượt quá chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc mà chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
 
3- Tập trung giải quyết dứt điểm số hợp đồng thu hút theo quyết định của UBND tỉnh từ trước đang kéo dài đến nay. Chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động không đúng quy định trong các cơ quan, đơn vị; chấm dứt hợp đồng làm nhiệm vụ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, nghiên cứu các biện pháp giải quyết đối với viên chức, hợp đồng tự trang trải trong các đơn vị sự nghiệp. Tuyệt đối không thực hiện họp đồng lao động dài hạn nhằm đảm bảo điều kiện về thời gian công tác để vận dụng quy định tuyển dụng người lao động vào công chức không qua thi tuyển.
 
4- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo tính khả thi. Nâng cao chất lượng thi tuyển công chức, lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực để tuyển dụng, thực hiện tốt chính sách thu hút lao động có trình độ cao vào làm việc; đồng thời thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.
 
5- Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh:
 
- Chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
 
- Thường xuyên rà soát việc thực hiện biên chế tại các cơ quan, đơn vị để đảm bảo ổn định biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp của tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chi lương, các chế độ, chính sách đối với hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
- Đổi mới công tác giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường theo hướng giao chỉ tiêu đào tạo khoa học, phù hợp nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. Tiếp tục chỉ đạo các huyện xây dựng đề án giải quyết giáo viên dôi dư và có biện pháp sớm giải quyết tình trạng này ở các huyện, thành, thị.
 
- Theo dõi, giám sát, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường họp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động; giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý công chức, viên chức. Chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tuyển dụng, hợp đồng lao động không đúng quy định.
 
- Báo cáo kịp thời mỗi năm một lần hoặc đột xuất tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức, viên chức và các vi phạm của cán bộ đứng đầu các cơ quan, đơn vị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết.
 
6- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi chính sách thu hút của tỉnh đối với một số ngành, lĩnh vực, địa bàn khó khăn, đối tượng là người dân tộc thiểu số, bảo đảm phù họp với tình hình thực tế.
 
7- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ban, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị ở các cấp; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
BTV Tỉnh ủy