Chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị

(Baonghean) - (Công văn số 5150/UBND-TH, ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Nghệ An).

Để chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động và sử dụng kinh phí chi trả lương cho người lao động ngoài biên chế trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh theo kết quả kiểm tra, tổng hợp, báo cáo của Sở Nội vụ, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó chú ý xác định đúng vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu chức danh để tuyển dụng, hợp đồng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện (áp dụng đối với cả vị trí việc làm hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ).

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình tuyển dụng và xác định người trúng tuyển theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp (nhất là các cơ quan, đơn vị ký kết nhiều hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế như các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Thành phố Vinh, Sở Y tế, huyện Quỳnh Lưu, huyện Yên Thành, huyện Anh Sơn, huyện Đô Lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường): căn cứ quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành rà soát số hợp đồng hiện có và xử lý theo hướng:

Nếu còn vị trí việc làm chưa có người đảm nhận, đơn vị có nhu cầu và có nguồn thu ổn định thì trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiến hành ký hợp đồng (sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền);

- Nếu vị trí việc làm đã có người đảm nhận, đơn vị không có nhu cầu hoặc không có nguồn thu, không được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiến hành thanh lý hợp đồng lao động;

- Nghiêm cấm Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tuyển dụng, hợp đồng lao động khi không còn chỉ tiêu biên chế, số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định.

4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 về quy định đánh giá xếp loại giáo viên và chính sách cho giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng có chính sách cho giáo viên dôi dư cục bộ theo bộ môn và cho phép các cơ quan, đơn vị hợp đồng giáo viên với những bộ môn còn thiếu giáo viên.

5. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tiếp tục chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị.

TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Đường