Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực

(Công văn số 492/KH-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An)
 
Thực hiện Quyết định số 1949/QĐ-BTP ngày 20/8/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (sau đây gọi là Chỉ thị), UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Chỉ thị với nội dung cơ bản sau:
 
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị; quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính. 
 
- Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng. 
 
- Quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau đây gọi là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP) trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính. 
 
- Cơ quan thực hiện: 
 
+ Sở Tư pháp chủ trì, thông qua hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị tới cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
 
+ Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của Chỉ thị.
 
+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến những quy định của Chỉ thị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.
 
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2014 đến tháng 2/2015.
 
2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính
 
- Rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trái với Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp.
 
- Cơ quan, đơn vị thực hiện: 
 
+ Sở Tư pháp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
 
+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo việc tổ chức rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ban hành.
 
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/3/2015.
 
3. Tổ chức rà soát, lập danh mục các văn bản hành chính
 
- Rà soát, lập danh mục các văn bản hành chính do cơ quan, tổ chức ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác có quy định trái với Điều 6, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp.
 
- Cơ quan, đơn vị thực hiện:
 
+ Sở Tư pháp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức rà soát, lập danh mục những văn bản do các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ban hành.
 
+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo việc tổ chức rà soát, lập danh mục những văn bản do hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã ban hành.
 
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/3/2015.
 
4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
 
- Gắn kết chặt chẽ công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về thủ tục hành chính được ban hành phù hợp với quy định tại Điều 6, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.
 
- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, UBND - các huyện, thành, thị.
 
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
 
5. Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm giao dịch một cửa", "một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái với quy định tại Điều 6, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.
 
- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm giao dịch "một cửa", "một cửa liên thông" tại một số cơ quan Nhà nước ở cấp tỉnh và cấp huyện, xã.
 
- Cơ quan, đơn vị thực hiện:
 
Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra một số cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã. 
 
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014
 
6. Thực hiện việc rà soát và tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm giao dịch "một cửa", "một cửa liên thông" ở các đơn vị, địa phương để bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu.
 
Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" ở các đơn vị, địa phương. Hàng năm thực hiện công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác này ở các cơ quan, đơn vị.
 
7. Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Chỉ thị tại địa phương
- Tổng kết, đánh giá tình hình, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị ở địa phương.
- Cơ quan đơn vị thực hiện: 
 
+ Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức tổng kết, đanh giá tình hình triển khai, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trên phạm vi toàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp. 
 
+ Các sở ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ thị ở ngành, địa phương mình.
 
Thời gian thực hiện:
 
+ Cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 15/4/2015.
 
+ Cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 1/4/2015.
 
UBND tỉnh