Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

(Baonghean.vn) - Ngày 15 tháng 12 năm 2015 UBND tỉnh Nghệ An ban hành chỉ thị số 19/CT - UBND về việc tập trung chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Nội dung chỉ thị như sau: