Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016

UBND tỉnh có công văn số 16 ngày 4/9/2015 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016. Nội dung công văn như sau: 

Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 -2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được trong năm học 2014-2015 và tình hình phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động số 33-Ctr/TU ngày 27/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đào tạo:

Kịp thời tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đề ra, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết và có biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục - đào tạo ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tăng cường phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong quản lý giáo dục; rà soát việc thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục để có sự điều chỉnh phù hợp gắn với việc thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo thông qua việc quản lý, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo; Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công khai, minh bạch trong các cơ sở giáo duc - đào tạo.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra-hành chính ở các cấp học, trình độ đào tạo. Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra trong các cơ sở giáo dục - đào tạo; thanh tra quản lý nhà nước về các nội dung mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị dạy học; việc liên kết đào tạo, tại các Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ, tin học; công tác tuyển sinh, về thu chi, về dạy thêm, học thêm.

Tích cực đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về giáo dục - đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội về đổi mới giáo dục - đào tạo. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chỉ đạo quyết liệt công tác hướng nghiệp, dạy nghề, phân luồng trong hệ thống, đặc biệt là phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 33-CTr/TƯ ngày 27/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI, đặc biệt chú ý việc đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2017, thực hiện mô hình trường học mới cấp tiểu học và THCS, tổ chức thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia, v.v...

Tăng cường giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hoá dân tộc. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục kĩ năng sống, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn bạo lực trong học sinh, sinh viên. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông; công tác bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên; quan tâm đúng mức công tác vệ sinh, y tế trường học.

Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong tất cả các cấp học; phẩn đấu đạt mục tiêu 100% các cơ sở giáo dục đều triển khai tự đánh giá, 25% được đánh giá ngoài.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh ở vùng miền núi, dân tộc. Củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc thiểu số bán trú. Tiếp tục các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở mầm non, tiểu học.

2.2. Giáo dục mầm non

Phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non họp lý ở từng địa bàn, chú ý khu vực đô thị, các khu công nghiệp. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tập trung ưu tiên cho mẫu giáo 5 tuổi. Tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân xuống dưới 5,5% và ở thể thấp còi dưới 6,5%. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non; Đẩy mạnh xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục mầm non. Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia; kiểm tra, đôn đốc để phấn đấu công nhận thêm 25 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong năm học.

2.3. Giáo dục phổ thông

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục; thực hiện tốt việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư sổ 30/2014/TT- BGDĐT.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) cấp tiểu học; triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS. Thực hiện hiệu quả các mô hình giáo dục đã được triển khai.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là miền núi, vùng cao, vùng sâu. Mở rộng địa bàn dạy học 2 buổi/ngày, nhất là ở tiểu học và trung học cơ sở. Tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học ngoại ngữ. Khuyến khích, tạo điều kiện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy tin học trong các nhà trường.

Chỉ đạo tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đảm bảo cho kết quả thi thực sự khách quan, phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Tham gia tích cực các hình thức giao lưu học tập; hướng dẫn, khuyến khích để thu hút nhiều học sinh THCS và THPT nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật; Quan tâm chăm lo chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi. Tích cực xây dựng và củng cố hệ 'thống trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS và THPT, trong năm học phấn đấu công nhận thêm 15 trường tiểu học, 15 trường THCS, 03 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Triển khai tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XVI; tích cực chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 tại Nghệ An.

2.4. Giáo dục thường xuyên

Chủ động tham mưu, triển khai tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề cấp huyện. Củng cố, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm HTCĐ, phấn đấu có 50% số trung tâm HTCĐ hoạt động hiệu quả.

Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Tăng cường công tác quản lý các hình thức liên kết kết đào tạo, các lóp đào tạo từ xa, vừa học vừa làm; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy và học tại các cơ sở dạy tin học, ngoại ngữ.

2.5. Giáo dục nghề nghiệp

a. Giáo dục chuyên nghiệp

Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở TCCN. Chỉ đạo các trường rà soát và đổi mới chương trình, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với chuẩn năng lực.

Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; tiếp tục triển khai các hoạt động đánh giá ngoài.

Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động thành lập trường, cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục, thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo.

b. Đào tạo nghề

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dạy, học nghề. Thực hiện có hiệu quả việc phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học nghề. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp.

Chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề tiên tiến, đồng bộ, hiện đại. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động.

Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho dạy nghề. Huy động, lồng ghép, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề trong giai đoạn mới, Đẩy mạnh xã hội hoá và hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực đầu tư cho đào tạo nghề,

Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề. Rà soát, điều chỉnh các chế độ, chính sách, định mức về đào tạo nghề. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các sở, ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đào tạo nghề cho 80.000 - 85.000 lượt người/năm.

2.6. Giáo dục đại học

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, xây dựng văn hoá học đường cho sinh viên; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý tốt sinh viên nội trú, ngoại trú.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, thực hiện tốt chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Rà soát, củng cố, kiện toàn cơ cấu, bộ máy các tổ chức, đơn vị trong trường.

Tổ chức rà soát lại chương trình, giáo trình, tài liệu, kịp thời bổ sung, cập nhật kiến thức mới để phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu của xã hội. Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy và nghiêu cứu khoa học.

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đào tạo

Chỉ đạo đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục - đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng quản trị trường học. Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo để thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo.

Tiếp tục chỉ đạo công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2017 - 2018. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, đánh giá giáo viên ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt là đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong trường học. Phấn đấu đến cuối năm học, 100% cơ sở giáo dục đào tạo có tổ chức Đảng.

4. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, tăng cường cơ sở vật chất trường học

Đón đầu các định mức ngân sách về giáo dục - đào tạo của chu kỳ ngân sách 2016 - 2020. Tiếp tục tham mưu bổ sung, hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính giáo dục đào tạo, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục đào tạo. Tham mưu kịp thời, có hiệu quả, nhất là chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới, kêu gọi đầu tư phát triển giáo dục ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là cơ sở vật chất hệ thống trường dân tộc nội trú, dân tộc bận trú.

Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tổ chức sử dụng tối đa và có hiệu quả các đồ dùng, thiết bị hiện có. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, năng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Khẩn trương triển khai tu bổ, xây dựng các công trình phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình và dự án về giáo dục đào tạo đã được phê duyệt nhằm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và đề nghị các cấp uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xâ hội, các đoàn thể quần chúng quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2015 - 2016./.

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Đinh Thị Lệ Thanh

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Nghệ An chính thức công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024; Hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý chất thải sinh hoạt cấp huyện; Nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ... là những thông tin nổi bật trong ngày 26/3.
Quanh việc sổ đỏ của dân bị ‘treo’ ở Con Cuông

Quanh việc sổ đỏ của dân bị ‘treo’ ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngược lên bản Liên Đình của xã núi Chi Khê (Con Cuông), nghe người dân nơi này hồ hởi “khoe” mới được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng lạ là, những sổ đỏ đến tay người dân vào năm 2022 vốn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp từ năm 2018!
Vườn cao su 0,6 ha của gia đình bà Hằng được chặt, chuyển sang trồng ổi mặc dù mới bước vào thu hoạch mủ năm thứ 3. Ảnh: Phú Hương

Phập phù cao su Phủ Quỳ

(Baonghean.vn) - Có mặt trên đất Phủ Quỳ từ những năm 1960 của thế kỷ trước, trải qua nhiều thăng trầm, cây cao su vẫn được ví là “vàng trắng”, đem lại thu nhập khá cao cho người dân vùng miền núi. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ.
Ẩm thực

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An không chỉ được biết đến là vùng địa linh nhân kiệt, mà còn được biết đến là vùng quê giàu bản sắc văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực. Về Nghệ An, thưởng thức các món đặc sản, khách sẽ mong ước có ngày trở lại.
Nguyên nhân Bayern Munich 'giữa đường trảm tướng'

Nguyên nhân Bayern Munich 'giữa đường trảm tướng'

(Baonghean.vn) - Bayern đang có phong độ cực tốt tại UEFA Champions League với tỷ lệ thắng 100% (8/8), thế nhưng họ lại sa thải HLV Julian Nagelsmann thay bằng Thomas Tuchel trước trận tứ kết cúp C1 với Manchester city, khiến người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới hết sức bất ngờ và khó hiểu.
Điểm tuần: Hàng xách tay

Điểm tuần: Hàng xách tay

(Baonghean.vn) - Không phải cứ hàng xách tay là bất hợp pháp, nhưng rõ ràng hàng xách tay đã và đang tồn tại, nó với giá bán rẻ hơn rất nhiều so với chính ngạch, tạo nên sự bất bình đẳng trong thương mại và gián tiếp làm giảm động lực sản xuất.