Chiều Phủ Quỳ

Thăm thầy, thầy đã mất
Tìm bạn, bạn về hưu
Chiều Phủ Quỳ bảng lảng
Bốn mươi năm trôi vèo
 
Dưới chân cầu xa thẳm
Em giặt áo sông xanh
Chụm tay, anh gọi mãi
Trời Tây Hiếu sóng tình…
 
Ngót đời người trở lại
Cầu sông Hiếu sững sờ
Mai đổi dòng sông chảy
Vĩnh hằng em và thơ!
 
Cảnh Nguyên