Chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Nghị quyết số 28/2011, NQ - HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVI, Kỳ họp thứ 3)

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7188/TTr-UBND ngày 21/11/2011;


Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,


Quyết Nghị

Điều 1. Thông qua một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015 như sau:


1. Giống Lúa lai (áp dụng cho tất cả các vụ sản xuất trong năm):


a) Hỗ trợ 70% giá giống lúa lai cho các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, các xã: Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Nậm Giải, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ (thuộc huyện Quế Phong) và các xã: Bình Chuẩn, Châu Khê, Môn Sơn (thuộc huyện Con Cuông). Định mức giống 32 kg/ha.


b) Hỗ trợ 50% giá giống lúa lai cho các xã, bản miền núi khu vực III, các xã, bản miền núi khu vực II thuộc Chương trình 135 của các huyện: Quỳ Châu, Quỳ Hợp và các xã còn lại của huyện Quế Phong, Con Cuông. Định mức giống 32 kg/ha.


2. Giống ngô lai (áp dụng cho tất cả các vụ sản xuất trong năm):


a) Trợ giá 70% giá giống ngô lai cho các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương và các xã: Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Nậm Giải, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ (thuộc huyện Quế Phong) và các xã: Bình Chuẩn, Châu Khê, Môn Sơn (thuộc huyện Con Cuông). Định mức giống 20 kg/ha;


b) Trợ giá 50% giá giống ngô lai cho các xã, bản miền núi khu vực III và các xã, bản khu vực II thuộc Chương trình 135 của các huyện: Quỳ Châu, Quỳ Hợp và các xã còn lại của các huyện: Quế Phong, Con Cuông. Định mức giống 20 kg/ha.


3. Hỗ trợ sản xuất ngô vụ đông


a) Những diện tích ngô đã gieo bị ngập lụt hỏng, nông dân đã gieo lại, được ngân sách cấp 100% tiền giống;


b) Các huyện đồng bằng, miền núi thấp và các xã miền núi thuộc khu vực I, khu vực II của các huyện Quỳ Hợp và Quỳ Châu sản xuất ngô vụ đông được hỗ trợ 30% giá giống. Định mức giống 20 kg/ha;


c) Khen thưởng: huyện có diện tích ngô vụ đông cao hơn kế hoạch tỉnh giao 300 ha được xét thưởng 05 triệu đồng và cứ vượt thêm 100 ha được xét thưởng thêm 01 triệu đồng.


4. Cây lạc


a) Đối với vụ thu - đông


- Hỗ trợ 50% giá giống lạc nguyên chủng, với định mức không quá 240 kg/ha. Hàng năm, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phân khai kế hoạch để các địa phương thực hiện, nhưng diện tích được hỗ trợ không quá 1.000 ha/năm.


- Hỗ trợ nilon tủ luống với mức 10.000 đồng/kg nilon tấm mỏng 0,007mm, màu trắng trong. Định mức 100 kg/ha;


- Hỗ trợ thuốc diệt cỏ với mức 100.000 đồng/ha cho diện tích lạc phủ nilon. Định mức, chủng loại thuốc diệt cỏ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định;


- Khen thưởng: huyện có diện tích lạc thu - đông cao hơn kế hoạch tỉnh giao 150 ha được xét thưởng 05 triệu đồng và cứ vượt thêm 50 ha được thưởng thêm 01 triệu đồng.


b) Đối với vụ xuân:


- Hỗ trợ nilon tủ luống với mức 8.000 đồng/kg nilon tấm mỏng 0,007mm, màu trắng trong. Định mức 100 kg/ha;


- Hỗ trợ thuốc diệt cỏ với mức 100.000 đồng/ha cho diện tích lạc phủ nilon. Định mức, chủng loại thuốc diệt cỏ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.


5. Cây chè


a) Hỗ trợ 1.500 đồng/bầu giống chè Tuyết shan, với mật độ trồng 3.300 bầu/ha;

b) Hỗ trợ giống chè LDP1, LDP2, chè chất lượng cao với mức: 400 đồng/bầu đối với các huyện Con Cuông, Quế Phong và mức 200 đồng/bầu đối với các huyện còn lại. Mật độ trồng: 16.000 bầu/ha;


- Hỗ trợ chi phí làm đất trồng mới chè công nghiệp giống LDP1, LDP2, chè chất lượng cao, chè Tuyết shan với mức 5.000.000 đồng/ha đối với các huyện Con Cuông, Quế Phong, Kỳ Sơn và mức 2.000.000 đồng/ha đối các huyện còn lại.


6. Cây cam


Hỗ trợ 4.000 đồng/bầu Cam giống mới, có năng suất, chất lượng cao và sạch bệnh (loại được sản xuất trong túi PE), với mật độ trồng 650 cây/ha. Giống cam mới do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.


7. Cây mây nguyên liệu


a) Hỗ trợ 50% giá giống để trồng mới mây nguyên liệu.

b) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản xuất, chế biến.


8. Cây dâu tằm


a) Trợ giá 100 đồng/cây giống dâu (hoặc hom) để trồng mới đối với các giống nhập nội từ Trung Quốc, gồm: dâu Sa Nhị Luân và các giống dâu Việt Nam đa bội thể số 7, số 12, giống dâu lai VH9, VH15, VH13... Mật độ trồng: Đối với dâu trồng bằng cây giống là 4,8 vạn cây/ha (kể cả trồng dặm); dâu trồng bằng hom là 7,2 vạn hom/ha.


b) Hỗ trợ 05 triệu đồng/ha để xây dựng một số mô hình trồng dâu nuôi tằm: 1 - 2 mô hình/huyện. Mỗi mô hình 2 - 3 ha.


9. Sản xuất muối


a) Hỗ trợ 01 triệu đồng khi xây dựng bộ chạt lọc cải tiến để thay chạt lọc cũ.

b) Hỗ trợ bạt nhựa nilon trải ô kết tinh, với mức 03 triệu đồng/đơn vị sản xuất muối (60m2).


10. Máy cày đa chức năng, máy gặt, máy cấy


a) Hỗ trợ mua máy cày đa chức năng công suất từ 8CV - 30CV và máy công tác kèm theo (bánh lồng, phay, cày lưỡi hoặc cày đĩa, bừa, vét bờ, bơm nước, rơ moóc):


- Cấp bù lãi suất cho 2/3 giá trị máy hoàn chỉnh trong thời gian 36 tháng đối với các huyện, xã đồng bằng.


- Hỗ trợ 20% giá trị máy hoàn chỉnh và cấp bù lãi suất cho 80% giá trị máy hoàn chỉnh còn lại trong thời gian 36 tháng đối với các huyện, xã miền núi.


b) Hỗ trợ 20% giá trị máy gặt, máy cấy và cấp bù lãi suất trong 24 tháng của 80% giá trị máy còn lại;


c) Hỗ trợ kinh phí tập huấn, quản lý sử dụng máy cày, máy gặt, máy cấy theo dự toán được duyệt.


11. Chăn nuôi lợn ngoại có quy mô 30 con trở lên


a) Hỗ trợ 650.000 đồng/con lợn cái hậu bị cấp ông bà, bố mẹ có trọng lượng bình quân 60 kg/con;


b) Trợ giá lợn đực giống ngoại (trọng lượng lợn đực giống hậu bị trên 70 kg/con), với chỉ tiêu 30 con lợn nái trở lên được bố trí 01 con lợn đực cho trang trại đủ tiêu chuẩn sản xuất giống cấp ông bà, bố mẹ. Mức hỗ trợ tương ứng 1,5 triệu đồng/con;


c) Hỗ trợ 50% giá lợn đực giống ngoại để thay thế, bổ sung đàn lợn đực giống tại các đơn vị thụ tinh nhân tạo của tỉnh. Trọng lượng lợn đực giống bình quân 100 kg/con. Số lợn đực bổ sung đàn được ghi kế hoạch đầu năm.


12. Tạo giống bò, cải tiến giống trâu


a) Cấp 100% chi phí: Tinh trâu, tinh bò sữa, tinh bò giống hướng thịt: Zêbu, Brahman; vật tư phối giống và hỗ trợ 50.000 đồng/con có chửa, bao gồm tiền công: phối giống, kiểm tra trâu, bò có chửa;


b) Hỗ trợ 60% giá trị trâu đực giống ngoại vùng (cách tối thiểu 50 km), bò đực giống lai hướng thịt (về đến địa phương), để phối giống trực tiếp cho trâu cái ở các vùng quy hoạch, bò cái tại địa phương đối với các huyện, xã miền núi không có điều kiện thực hiện phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, với định mức 30 - 50 con trâu, bò cái sinh sản được bố trí 01 con trâu, bò đực giống. Riêng các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong hỗ trợ 80% giá trị trâu đực giống ngoại vùng, bò đực giống lai hướng thịt (về đến địa phương), với định mức 25 - 30 con trâu, bò cái sinh sản được bố trí 01 con trâu, bò đực giống.


13. Chăn nuôi trâu, bò hàng hoá


a) Hỗ trợ lãi suất tối đa 12 tháng thông qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho số tiền vay bình quân 04 triệu đồng/con để mua 01 con trâu, bò tạo hàng hoá. Ngân sách trả lãi suất tiền vay qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;


b) Hỗ trợ 100.000 đồng/con trâu, bò đực giống chất lượng kém bị thiến bằng kìm bấm và hỗ trợ 50.000 đồng/con tiền công thiến cho cán bộ thực hiện.


14. Trợ giá giống gốc


Hàng năm ngân sách tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên cho Trung tâm Giống chăn nuôi để thực hiện chương trình trợ giá giống gốc theo Thông tư số 148/2007/TTLB/BTC-BNN&PTNT của Liên Bộ: Tài chính - Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi, cho các đối tượng sau: lợn Móng Cái; lợn giống ngoại cấp ông bà; bò vàng, bò sữa giống HF thuần; vịt bầu Quỳ, gà ác, lợn Mường Khương, bò Hmông.


15. Tiêm phòng gia súc miền núi


Cấp 100% các loại vacxin tiêm phòng gia súc đối với các xã, bản miền núi khu vực III và khu vực II;


16. Hỗ trợ gia súc, gia cầm bị rủi ro sau tiêm phòng (bị phản ứng do tiêm phòng vacxin gây chết)


Hỗ trợ 100% tiền đền bù gia súc, gia cầm bị rủi ro (chết) do tiêm phòng vacxin theo giá thị trường tại thời điểm xảy ra rủi ro (trong định mức quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


17. Kiên cố hoá kênh mương loại III


a) Hỗ trợ 30% giá trị công trình kiên cố kênh mương đối với các huyện miền núi thấp cho khu vực tưới có 10 ha trở lên;


b) Hỗ trợ 80% giá trị công trình cho khu vực tưới có 5 ha trở lên đối với 5 huyện miền núi cao;


c) Khi lập dự toán công trình không tính giá trị thu nhập chịu thuế tính trước, khuyến khích áp dụng thiết kế định hình ở những nơi có điều kiện, các khoản chi phí khảo sát, lập thiết kế dự toán chỉ tính bằng 50% mức quy định, thuế VAT chỉ tính trên giá trị vật liệu xây dựng công trình.


18. Tưới cho cây công nghiệp chè, cà phê, mía; cây ăn quả cam, dứa và cỏ trồng tập trung


a) Hỗ trợ 40% giá trị công trình được quyết toán do cấp có thẩm quyền phê duyệt (thiết bị và vật tư) tưới nhỏ lẻ cho cây công nghiệp (chè, cà phê, mía), cây ăn quả (cam, dứa) và cỏ trồng tập trung có quy mô 01 ha trở lên làm thức ăn chăn nuôi như: giếng đào, giếng khoan, máy bơm nhỏ di động, ống tưới PVC hoặc bằng cao su.


b) Hỗ trợ 40% giá trị công trình nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng cho 01 hồ đập nhỏ có dung tích từ 30.000 m3 đến 70.000 m3 nằm trong vùng quy hoạch phát triển cây công nghiệp (chè, cà phê, mía), cây ăn quả (cam, dứa) để tạo nguồn nước tưới và giữ ẩm. Số lượng hồ đập nhỏ được UBND tỉnh giao kế hoạch hàng năm cho các địa phương, đơn vị.


19. Nuôi trồng Thuỷ sản mặn lợ


a) Đối với những hộ nuôi tôm Sú và tôm He chân trắng thương phẩm công nghiệp bị bệnh virus đốm trắng và bệnh Taura được hỗ trợ hoá chất để xử lý dịch bệnh tôm, nếu khi tôm bị bệnh chủ hộ đã tuân thủ quy trình dập dịch của các cơ quan có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh thuỷ sản.


b) Đối với tôm Sú và tôm He chân trắng bố mẹ bị dịch bệnh phải tiêu hủy được hỗ trợ 30% tiền giá giống tại thời điểm.


20. Nuôi trồng Thuỷ sản nước ngọt


Hỗ trợ 01 lần đối với diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (ngoài vùng dự án quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản tập trung) từ trồng lúa (ngoài diện tích quy hoạch trồng lúa nước được phê duyệt), trồng màu, làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha.


21. Nuôi cá lồng trên sông, hồ nước lớn


a) Các huyện, xã miền núi thuộc khu vực III được hỗ trợ 6,0 triệu đồng/lồng (loại lồng 15m3 trở lên);


b) Các huyện, xã miền núi thuộc khu vực II được hỗ trợ 4,0 triệu đồng/lồng (loại lồng 15m3 trở lên);


c) Các huyện, xã miền núi thuộc khu vực I được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/lồng (loại lồng 15m3 trở lên);


d) Các huyện, xã đồng bằng được hỗ trợ 2,0 triệu đồng/lồng (loại lồng 15m3 trở lên).


22. Nuôi ngao Bến Tre


Hỗ trợ 01 lần 20% tiền mua giống ngao Bến Tre cho các hộ nuôi tập trung thâm canh trong vùng quy hoạch, với mật độ thả 100 - 150 con/m2.


23. Hỗ trợ các trại sản xuất giống thuỷ sản


a) Hỗ trợ trại sản xuất giống tôm mới phát triển để mua sắm thiết bị với mức 10 triệu đồng/1 triệu con giống, với quy mô mỗi trại không quá 10 triệu con;


b) Trại sản xuất giống cá rô phi đơn tính mới xây dựng với công suất mỗi trại từ 01 triệu con cá 21 ngày tuổi trở lên được hỗ trợ không quá 45 triệu đồng/trại;


c) Hỗ trợ 01 lần cho Trại sản xuất giống cua mới xây dựng với quy mô 5 vạn con/trại trở lên được hỗ trợ 15 triệu đồng/trại;


d) Hỗ trợ một lần 10 triệu đồng để mua sắm vật tư, trang thiết bị, cua giống bố mẹ đối với mô hình sản xuất cua giống quy mô từ 05 vạn con trở lên/trại, kết hợp tôm giống.


đ) Hỗ trợ 01 lần cho một Trại sản xuất giống thuỷ sản mặn lợ mới xây dựng mức 10 triệu đồng và Trại sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt mức 05 triệu đồng để đào tạo, chuyển giao công nghệ kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản;


24. Trợ giá cá giống cho các huyện miền núi


a) Hàng năm tỉnh trích một phần ngân sách để trợ giá cá giống lên miền núi của tỉnh, cụ thể như sau:


- Đối với các xã miền núi khu vực III, mức trợ giá giống 70%;


- Đối với các xã miền núi khu vực II, mức trợ giá giống 60%;


- Đối với các xã miền núi khu vực I, mức trợ giá giống 50%;


b) Bên cạnh những đơn vị được giao nhiệm vụ trợ giá lên các huyện miền núi, những huyện có trại giống cấp 2 đủ tiêu chuẩn được tham gia chương trình để cung ứng giống tại chỗ cho các hộ nuôi để giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành con giống.


25. Hỗ trợ khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản


a) Ngân sách hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình để thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp khai thác hải sản từ vùng lộng ra vùng khơi, với mức 50% tổng kinh phí, nhưng không quá 125 triệu đồng/mô hình;


b) Ngân sách hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu đánh cá;


c) Ngân sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư thời gian 12 tháng đối với hộ ngư dân đóng mới tàu khai thác thủy sản vùng khơi có công suất lớn hơn 90 CV với các mức như sau:


- Hỗ trợ 3,0 triệu đồng/tháng đối với tàu có công suất từ 90 CV- 250 CV;


- Hỗ trợ 4,0 triệu đồng/tháng đối với tàu có công suất từ 250 CV- 400 CV;


- Hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng đối với tàu có công suất trên 400 CV;


d) Để bảo đảm thông tin trên biển, đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, tỉnh hỗ trợ cho ngư dân thành lập tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển như sau:


- Hỗ trợ 01 máy thông tin tầm xa có tích hợp vệ tinh cho mỗi tổ hợp tác (từ 5 - 7 tàu/tổ) gồm các loại tàu có công suất từ 90 CV trở lên. Máy thông tin phải thực hiện theo Quy định về quản lý thông tin trên biển của tỉnh.


- Trang bị máy thông tin tầm xa tại các huyện, thị xã, các xã nghề cá trọng điểm ven biển để quản lý tàu thuyền.


đ) Hỗ trợ cho mỗi lao động đi khai thác thủy sản trên biển thuộc đối tượng ngư dân nghèo và gia đình chính sách một bộ phao cứu sinh;


e) Hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên thuộc hộ nghèo, chính sách tham gia đánh bắt thủy sản ngoài khơi trên tàu từ 90CV trở lên;


g) Khi các ngư dân thành lập 01 tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển, đã được UBND xã, phường, thị trấn sở tại xác nhận, được hỗ trợ 10 triệu đồng.


26. Bảo vệ quỹ gen, giống gốc, phát triển nguồn lợi thuỷ sản


a) Hàng năm cấp kinh phí cho Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để mua các giống tôm, giống cá và các loài thủy sản quý hiếm khác thả ra sông, ra biển, các hồ nước lớn có diện tích trên 50 ha;


b) Hàng năm cấp kinh phí cho Trung tâm Giống thủy sản để thay thế 10% đàn cá bố, mẹ hiện có gồm kinh phí mua, vận chuyển, nuôi dưỡng và sản xuất giống quý hiếm, giống mới.


27. Chính sách khuyến khích ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật để sản xuất theo công nghệ cao


a) Xây dựng cánh đồng mẫu:


- Đối tượng, quy mô (diện tích tối thiểu, liền kề):

+ Cây lúa, ngô, lạc: 30 ha.

+ Cây cam: 02 ha.

+ Cây cao su, chè: 10 ha.

+ Rau các loại: 05 ha.

+ Nuôi tôm thẻ: 05 ha.

+ Nuôi ngao: 20 ha.

+ Trồng rừng bằng giống nuôi cấy mô: 10 ha.

- Chính sách hỗ trợ:

+ Hỗ trợ kinh phí hội thảo đầu bờ, tập huấn, tuyên truyền, tham quan học tập, với mức 15 triệu đồng/cánh đồng mẫu;

+ Hỗ trợ 30% giá các loại vật tư chủ yếu như: Phân bón, thuốc xử lý, chế phẩm sinh học (trừ chế phẩm Compost Maketr đã có chính sách hỗ trợ) để đầu tư đủ quy trình sản xuất hiện hành.


b) Nhân rộng cánh đồng mẫu


- Thời gian:

+ Đối với cây nông nghiệp ngắn ngày, nuôi trồng thủy sản phải qua 02 vụ sản xuất liên tiếp để đánh giá hiệu quả;

+ Cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp sau 02 năm liên tiếp phải đánh giá hiệu quả;

- Quy mô: Phải đạt tối thiểu gấp 3 - 5 lần quy mô cánh đồng mẫu.

- Chính sách hỗ trợ:

+ Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, hội thảo đầu bờ, tham quan học tập, khuyến cáo, tập huấn khuyến nông cho người sản xuất, với mức 20 triệu/cánh đồng mẫu;

+ Hỗ trợ chế phẩm sinh học, thuốc BVTV, thuốc thú y để xử lý khi có dịch bệnh xảy ra, với mức tối đa không quá 01 triệu đồng/ha.


28. Chính sách hỗ trợ mua bản quyền tác giả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ


Hỗ trợ 40% giá trị mua bản quyền tác giả tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ để áp dụng vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao tại Nghệ An. Các danh mục về bản quyền tác giả tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ được mua do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.


29. Chính sách hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả tại các huyện miền núi để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo


a) Xây dựng mô hình kinh tế:


- Đối tượng, quy mô:

+ Sản xuất cây hàng năm, cây công nghiệp ngắn ngày như: khoai sọ, gừng, chanh leo, chuối tiêu hồng, gấc cao sản, bí xanh, cây hương bài, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, mô hình thâm canh lúa lai, ngô lai, lạc, rau an toàn, hoa lyli, cây dược liệu dưới tán rừng. Quy mô: 1 - 2 ha/mô hình.

+ Sản xuất cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, dứa. Quy mô: 2 - 3 ha/mô hình.

+ Sản xuất cây lâm nghiệp: cây pic niệng, mét, mô hình cải tạo rừng nghèo kiệt thành rừng giàu, chuyển đổi canh tác nương rẫy sang canh tác nông, lâm kết hợp. Quy mô: 3 - 5 ha/mô hình.

+ Chăn nuôi: Số con thường xuyên/mô hình phải đạt mức tối thiểu đối với từng loại con như sau: lợn rừng, lợn đen: 30 con trở lên; nhím: 3 cặp; gà đen, vịt bầu Quỳ: 200 con.

+ Nuôi cá lồng trên sông, hồ.

- Chính sách hỗ trợ:

+ Hỗ trợ kinh phí tập huấn, hội thảo đầu bờ, tuyên truyền với mức 10 triệu đồng/mô hình.

+ Hỗ trợ giống với mức: 50% đối với các huyện, xã miền núi khu vực I và khu vực II, 80% đối với các xã miền núi khu vực III;

+ Hỗ trợ 50% chi phí vật tư chủ yếu: phân bón, chế phẩm sinh học...

- Hàng năm các huyện, thị xã, các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của địa phương lựa chọn tối đa 2 - 3 mô hình có hiệu quả nhất để thực hiện.

b) Nhân rộng mô hình kinh tế:

- Thời gian:

+ Đối với cây hàng năm: Sau 02 năm xây dựng mô hình.

+ Đối với cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, rừng nguyên liệu: Sau 01 chu kỳ sản xuất tạo mô hình;

+ Mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Sau 02 năm xây dựng mô hình.

- Quy mô: Phải đạt tối thiểu gấp 04 lần quy mô mô hình đã được xây dựng có hiệu quả.

- Chính sách hỗ trợ:

+ Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, hội thảo đầu bờ với mức 20 triệu đồng/mô hình.

+ Hỗ trợ 30% giá các loại vật tư, phân bón chủ yếu.


30. Chính sách phát triển Hợp tác xã nông nghiệp


a) Khi thành lập mới 01 Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp, diêm nghiệp đã đại hội xã viên, có phương án sản xuất kinh doanh, có giấy phép kinh doanh do UBND huyện, thành, thị hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, được hỗ trợ 20 triệu đồng.


b) Trong quá trình xây dựng và hoạt động: Các hợp tác xã được lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án trong vùng; đồng thời được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã.Điều 2. Tổ chức thực hiệnGiao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban khác của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


Điều 3. Hiệu lực thi hành


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.


Bãi bỏ Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007, Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 và Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Chủ tịch

Trần Hồng Châu