Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

(Baonghean) - (Nghị quyết số: 92/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thuộc tỉnh Nghệ An

Điều 2. Đối tượng thu hút

1. Đối tượng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao được xét tuyển thẳng vào công chức, viên chức:

a) Giáo sư; Phó Giáo sư; Tiến sỹ khoa học;

b) Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy công lập loại khá trở lên ở trong nước hoặc ngoài nước; Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấp Quốc gia.

c) Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước có chuyên ngành đào tạo cùng với nhóm chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học (trừ hệ liên thông) có điểm thi vào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tùy theo từng khối thi) hoặc từ những người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào đại học;

d) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, thủ khoa tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệ liên thông) có điểm thi vào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tùy theo từng khối thi) hoặc từ những người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào đại học;

đ) Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên tại các trường đại học ngoài nước; Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;

e) Học sinh của tỉnh đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế sau đó vào học các trường đại học sư phạm, tốt nghiệp loại khá trở lên;

g) Bác sỹ nội trú; Nghệ nhân cấp tỉnh.

h) Vận động viên thể dục – thể thao đạt giải vô địch quốc gia giải khu vực, quốc tế và được phong là vận động viên cấp kiện tướng.

2. Đối tượng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bằng hợp đồng thu hút chuyên gia: Các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước; những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức:

a) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệ liên thông) có điểm thi vào đại học từ 20 - 23 điểm trở lên (tùy theo từng khối thi).

b) Những người tốt nghiệp đại học loại khá tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệ liên thông) có điểm thi vào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tùy theo từng khối thi) hoặc từ những người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào đại học.

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy đinh cụ thể điểm thi vào đại học của các khối thi tại Điểm c, Điểm d, Khoản 1 và khoản 3 điều này.

Điều 3.  Điều kiện thu hút và ưu tiên trong tuyển dụng

1. Có phẩm chất, đạo đức tốt, đủ sức khoẻ và chấp hành sự phân công, bố trí công tác của các cơ quan tuyển dụng.

2. Về độ tuổi.

a) Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sỹ khoa học; Tiến sỹ, Bác sỹ  chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II; Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấp Quốc gia không quá 50 tuổi;

b) Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I, bác sỹ nội trú; nghệ nhân cấp tỉnh: không quá 45 tuổi .

c) Những người tốt nghiệp đại học: không quá 40 tuổi;

d) Vận động viên thể dục thể thao không quá 35 tuổi.

3. Cam kết công tác tại Nghệ An từ 5 năm trở lên (không áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 2).

4. Có kiến thức, năng lực phù hợp với các ngành, lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu thu hút.

Điều 4. Chính sách thu hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao

1. Xét tuyển thẳng vào công chức, viên chức

Các đối tượng quy định tại các Khoản 1, Điều 2, được tuyển dụng vào công chức, viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

2. Hỗ trợ bằng tiền

a) Các đối tượng thu hút sau khi được tuyển dụng được hỗ trợ ban đầu bằng tiền như sau :

- Đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2: Hỗ trợ 200 triệu đồng;

- Đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2: Hỗ trợ 100 triệu đồng.

b) Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 được tuyển dụng lần đầu đang trong thời gian tập sự được hưởng 100% tiền lương khởi điểm theo ngạch, bậc lương Nhà nước quy định.

3. Đối tượng quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 2 cam kết sau khi ra trường về phục vụ trong ngành Giáo dục tại Nghệ An thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo.

4. Thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước, những người đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh

a) Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước, những người đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao thì được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép thực hiện thông qua hợp đồng thu hút. Định mức chi cho mỗi hợp đồng thu hút không quá 150 triệu đồng.

b) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu được đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thực hiện 1 hợp đồng thu hút. Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm số lượng hợp đồng thu hút thì cơ quan, đơn vị lập đề án gửi Hội đồng Khoa học của tỉnh thẩm định, trình Tỉnh ủy (đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập) xem xét, quyết định nhưng tối đa không quá 3 hợp đồng thu hút/năm.

Điều 5. Ngành, lĩnh vực cần thu hút nhân lực chất lượng cao

1. Ngành, lĩnh vực cần thu hút nhân lực chất lượng cao phải là những ngành, lĩnh vực tỉnh đang cần, đang thiếu nhân lực chất lượng cao.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, tổng hợp những ngành, lĩnh vực tỉnh đang cần, đang thiếu để xác định nhu cầu thu hút nhân lực chất lương cao giai đoạn 2013- 2018, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định; xác định lộ trình thực hiện hàng năm và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 6. Cộng điểm trong thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Các đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 2 được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển vào công chức, viên chức được tổ chức định kỳ hằng năm.

Điều 7. Kinh phí đảm bảo

Kinh phí thực hiện chính sách thu hút được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Bãi bỏ Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

                                                              Chủ tịch

                                                          Trần Hồng Châu