Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

(Baonghean) - (Nghị quyết số: 92/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thuộc tỉnh Nghệ An

Điều 2. Đối tượng thu hút

1. Đối tượng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao được xét tuyển thẳng vào công chức, viên chức:

a) Giáo sư; Phó Giáo sư; Tiến sỹ khoa học;

b) Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy công lập loại khá trở lên ở trong nước hoặc ngoài nước; Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấp Quốc gia.

c) Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước có chuyên ngành đào tạo cùng với nhóm chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học (trừ hệ liên thông) có điểm thi vào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tùy theo từng khối thi) hoặc từ những người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào đại học;

d) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, thủ khoa tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệ liên thông) có điểm thi vào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tùy theo từng khối thi) hoặc từ những người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào đại học;

đ) Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên tại các trường đại học ngoài nước; Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;

e) Học sinh của tỉnh đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế sau đó vào học các trường đại học sư phạm, tốt nghiệp loại khá trở lên;

g) Bác sỹ nội trú; Nghệ nhân cấp tỉnh.

h) Vận động viên thể dục – thể thao đạt giải vô địch quốc gia giải khu vực, quốc tế và được phong là vận động viên cấp kiện tướng.

2. Đối tượng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bằng hợp đồng thu hút chuyên gia: Các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước; những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức:

a) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệ liên thông) có điểm thi vào đại học từ 20 - 23 điểm trở lên (tùy theo từng khối thi).

b) Những người tốt nghiệp đại học loại khá tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước (trừ hệ liên thông) có điểm thi vào đại học đạt từ 22 - 25 điểm trở lên (tùy theo từng khối thi) hoặc từ những người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào đại học.

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy đinh cụ thể điểm thi vào đại học của các khối thi tại Điểm c, Điểm d, Khoản 1 và khoản 3 điều này.

Điều 3.  Điều kiện thu hút và ưu tiên trong tuyển dụng

1. Có phẩm chất, đạo đức tốt, đủ sức khoẻ và chấp hành sự phân công, bố trí công tác của các cơ quan tuyển dụng.

2. Về độ tuổi.

a) Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sỹ khoa học; Tiến sỹ, Bác sỹ  chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II; Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấp Quốc gia không quá 50 tuổi;

b) Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I, bác sỹ nội trú; nghệ nhân cấp tỉnh: không quá 45 tuổi .

c) Những người tốt nghiệp đại học: không quá 40 tuổi;

d) Vận động viên thể dục thể thao không quá 35 tuổi.

3. Cam kết công tác tại Nghệ An từ 5 năm trở lên (không áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 2).

4. Có kiến thức, năng lực phù hợp với các ngành, lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu thu hút.

Điều 4. Chính sách thu hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao

1. Xét tuyển thẳng vào công chức, viên chức

Các đối tượng quy định tại các Khoản 1, Điều 2, được tuyển dụng vào công chức, viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

2. Hỗ trợ bằng tiền

a) Các đối tượng thu hút sau khi được tuyển dụng được hỗ trợ ban đầu bằng tiền như sau :

- Đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2: Hỗ trợ 200 triệu đồng;

- Đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2: Hỗ trợ 100 triệu đồng.

b) Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 được tuyển dụng lần đầu đang trong thời gian tập sự được hưởng 100% tiền lương khởi điểm theo ngạch, bậc lương Nhà nước quy định.

3. Đối tượng quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 2 cam kết sau khi ra trường về phục vụ trong ngành Giáo dục tại Nghệ An thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo.

4. Thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước, những người đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh

a) Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước, những người đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao thì được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép thực hiện thông qua hợp đồng thu hút. Định mức chi cho mỗi hợp đồng thu hút không quá 150 triệu đồng.

b) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu được đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thực hiện 1 hợp đồng thu hút. Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm số lượng hợp đồng thu hút thì cơ quan, đơn vị lập đề án gửi Hội đồng Khoa học của tỉnh thẩm định, trình Tỉnh ủy (đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập) xem xét, quyết định nhưng tối đa không quá 3 hợp đồng thu hút/năm.

Điều 5. Ngành, lĩnh vực cần thu hút nhân lực chất lượng cao

1. Ngành, lĩnh vực cần thu hút nhân lực chất lượng cao phải là những ngành, lĩnh vực tỉnh đang cần, đang thiếu nhân lực chất lượng cao.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, tổng hợp những ngành, lĩnh vực tỉnh đang cần, đang thiếu để xác định nhu cầu thu hút nhân lực chất lương cao giai đoạn 2013- 2018, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định; xác định lộ trình thực hiện hàng năm và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 6. Cộng điểm trong thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Các đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 2 được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển vào công chức, viên chức được tổ chức định kỳ hằng năm.

Điều 7. Kinh phí đảm bảo

Kinh phí thực hiện chính sách thu hút được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Bãi bỏ Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

                                                              Chủ tịch

                                                          Trần Hồng Châu

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua... 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

(Baonghean.vn) - Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 28; Tại Nghệ An, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn; Sở Y tế công bố công tác cán bộ; Nghệ An quản lý chặt các điểm sạc pin tại khu chung cư...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở khảo sát thực tế, trực tiếp trao đổi với cử tri và làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị địa phương chủ động đề xuất phương án với cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống; Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao nhà ở cho người nghèo tại Quỳ Châu... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc chủ động, quyết tâm cao của tỉnh Nghệ An sẽ có các giải pháp để huy động thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.