Chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác

(Baonghean) - Văn phòng cấp ủy đóng vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, phục vụ, giúp thường trực, ban thường vụ và ban chấp hành đảng bộ các cấp tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy. Ý thức được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An và văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã phát huy truyền thống: “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, nhạy bén, hiệu quả, giữ vững nguyên tắc công tác” giúp cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội...  
 
Năm 2014, Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung công tác lớn, quan trọng, trọng tâm là các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TƯ ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác. Về công tác tham mưu tổng hợp: Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu chương trình công tác năm, kế hoạch công tác hàng tháng của thường trực, ban thường vụ cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực; đồng thời tập trung vào các trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết đặt ra trên địa bàn. Thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, thẩm định, phối hợp chuẩn bị các nội dung, đề án trình Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến nay, chương trình làm việc năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành cơ bản, có chất lượng (Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua 19/21 chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An).
Chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị BCH Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê
Công tác thông tin tổng hợp ngày càng nâng cao chất lượng, nhất là chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các kỳ giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với bí thư huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc hàng tháng; giao ban với các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hàng quý, nhiều phiên làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lãnh đạo tỉnh Nghệ An...; qua đó, giúp Thường trực, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm đặt ra trong thực tiễn.
 
Cũng trong năm 2014, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp đã phối hợp với các ban, ngành thực hiện có chất lượng một số chuyên đề lớn như: Tổng kết 30 năm đổi mới "Về xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng"; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Được Tỉnh ủy và Trung ương đánh giá cao.
 
Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan, thực hiện tốt công tác văn thư; thẩm định, in ấn, phát hành tài liệu; đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Thực hiện tốt công tác lưu trữ; chỉnh lý, bảo quản an toàn và phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, khai thác tài liệu của Đảng bộ tỉnh. Tích cực triển khai Đề án "Đổi mới thiết bị và bảo mật thông tin", nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống mạng và thiết bị công nghệ thông tin trong cơ quan Tỉnh ủy và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc. Tiếp nhận, triển khai kịp thời kỹ thuật phần mềm Lotus Notes 8.5 và các ứng dụng công nghệ mới của Văn phòng Trung ương Đảng. Triển khai ứng dụng phần mềm M-OFICE trong các ban của Tỉnh ủy để tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác.
 
Tham mưu quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Đảng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên và đột xuất của cấp ủy, cơ quan Đảng và các đơn vị trực thuộc. Bố trí tiếp đón và phục vụ chu đáo số lượng lớn các đoàn khách đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế. Phối hợp tham mưu, phục vụ tốt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Chăm lo củng cố cơ sở vật chất, đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi trường, các điều kiện, phương tiện hoạt động của cơ quan và cấp ủy. 
 
 Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các cấp thực hiện kịp thời việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định mới của Bộ Chính trị; bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, đoàn kết, đồng thuận, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Với những thành tích đạt được trong năm 2014, Văn phòng Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác; 3 phòng chuyên môn và 3 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 6 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy.
 
Có thể tự hào rằng, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã phát huy truyền thống của ngành: “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, nhạy bén, hiệu quả, giữ vững nguyên tắc công tác” giúp cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội; góp phần quan trọng vào những chuyển biến tích cực trên các mặt của tỉnh trong thời gian qua.
 
Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp đang tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 và chuẩn bị kế hoạch công tác năm 2015. Trọng tâm là phối hợp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014 ở mức cao nhất; tập trung hướng dẫn công tác văn kiện cho cấp dưới và tham mưu xây dựng dự thảo văn kiện, các điều kiện, phương tiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TƯ ngày 30/7/2014 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
 
Trần Công Dương
(Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy)