Chuẩn bị cho công tác xây dựng hồ sơ di sản hát Then

Ngày 11/6, Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học "Then Tày - Nùng - Thái xưa và nay" với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa cùng đại diện sở VH,TT&DL của 11/12 địa phương có nghệ thuật Then.

Trong hơn 20 tham luận, các chủ đề được nhiều đại biểu làm rõ và giải thích cặn kẽ bao gồm: Lịch sử và các đặc trưng của di sản hát Then (về mặt văn hóa, văn học, nghệ thuật, trang phục...); vị trí, vai trò, thái độ ứng xử và các hoạt động của cộng đồng đối với di sản hát Then trong xã hội xưa và nay; tên gọi chính thức của di sản được ghi trong hồ sơ. Sau hội thảo, Viện Âm nhạc sẽ tổng hợp, chắt lọc các nội dung được thống nhất và nghiên cứu, bổ sung để xây dựng hồ sơ quốc gia về di sản hát Then, đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2015.


Theo (hanoimoi.com.vn) - HL