Chuyện đi lễ đầu năm?

Đền ông Hoàng Mười (Hưng Li- Hưng Nguyên) ngày mng 7 Tết vn nght cng ô tô, xe máy đủ c trong Nam, ngoài Bc. Cnh tp np din ra ngay t ngoài li vào ca đền vi hàng chc ca hàng kinh doanh vàng mã, đồ th cúng, viết s, xem qu, bán s t vi, lá s, ăn xin, ăn ung, dch v kinh doanh nhà ngh... bên trong đền, mi người cũng chen nhau c tìm v trí đẹp để thp hương cu khn, đặt mâm c...

Trên các đin th, ngoài mâm qu, hương l còn có nhng đồ cúng bng hàng mã hình ngôi nhà, ô tô, nga chiến. Hình con nga cũng là loi hàng mã được bán nhiu nht vì theo quan nim ca nhiu người dân, đây là phương tin chính để tướng Hoàng Mười ngày xưa ra trn. Cũng qua tìm hiu, mt con nga mã đây có giá t 250.000 đồng (con nh) đến 400.000 đồng (to bng nga tht)

Xem quẻ, xem bói tay, ăn xin và hàng quán ở đền Hoàng Mười


Cùng vi tình trng lãng phí tin bc vào mua sm hàng mã, tình trng ăn xin ăn theo mùa l, tết cũng tp np các đền chùa. Ti đền Hoàng Mười, t ngoài li vào đến trong đền, có khong gn 20 người hành ngh ăn xin đứng ngi lê la, đủ c già tr, gái trai, có người còn bng theo con nh mi khong 6-7 tháng tui. H không ch xin tin mà còn xin lc chùa như bánh ko, hoa qu... ca nhng người đi l. Thêm vào đó, "đội quân" viết s, xem qu, xem bói ch tay, bán lá s t vi dày đặc... bàn s người hiu v ch nghĩa ch đếm trên đầu ngón tay và giá c cũng b "cht chém" cao gn gp đôi so vi trong đền.


Ti chùa Cn Linh (TP. Vinh), tình trng ăn xin ngi dc ca chùa vn còn tái din, tuy nhiên tình trng chèo kéo khách đi chùa đã phn nào được hn chế. Có được kết qu này, theo Ni Sư Thích n Diu Nhn- Tr Trì chùa Cn Linh thì: Để đảm bo an ninh trt t, tránh tình trng ln xn, cht chém khách thp phương, nhà chùa đã nh công an phường thường xuyên kim tra ngăn chn các hot động mê tín, d đoan, hot động kinh doanh buôn bán.

T gi xe cũng kiêm luôn t trt t nên không có chuyn tăng giá vé, cht chém khách trong nhng ngày đầu năm mi. Riêng v ăn xin, bi nhiu người nghèo quá nên nhà chùa không cm nhưng phi ngi lui vào trong hàng cây và gi trt t... Vào đêm 30, để tránh tình trng b cây, b lc, nhà chùa cũng đưa ra mt sáng kiến, đó là chun b hàng nghìn túi quà để biếu cho khách thp phương.

Vi nhng người nghèo, cơ nh, nhng người ăn xin nhà chùa cũng biếu go và mt s lương thc, thc phm để mi người v ăn tết. Cũng Theo ni sư Thích n Diu Nhn thì Pht ti tâm, phúc lc do mình t to, đi l chùa cu phúc, cu an là nét đẹp văn hoá tâm linh ca người Vit t bao đời nay, bi vy mi người dân nên có ý thc gi gìn, đừng để s xô b, nhn nho làm mt đi nét linh thiêng, uy nghiêm ca đền, chùa và truyn thng văn hoá tt đẹp ca dân tc!


Khánh Ly- Mỹ Hà