Có nên chia lại đất nông nghiệp?

(Baonghean) - Đến năm 2013, có chia lại đất nông nghiệp không? Câu hỏi ấy đã không ít lần được các báo, đài nêu ra, nhất là trong vài năm nay. Đó quả là một câu hỏi lớn, đặt ra không chỉ cho các cấp lãnh đạo, quản lý, mà còn là một mối quan tâm đặc biệt của từng nhà nông.

Là nông dân, thực hiện quyền sử  dụng đất nông nghiệp theo Nghị định 64 của Chính phủ gần 2 năm nay, chúng tôi nhận thấy, chính sách này đã và đang hoàn toàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp ngày càng cao và bền vững của nhà nông, cũng như việc quản lý đất đai nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực cả trước mắt và lâu dài. Với các quyền: sử dụng, thừa kế, thế chấp, chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê theo đúng quy đinh, đã cơ  bản đáp ứng thỏa mãn mọi nhu cầu về thay đổi luân chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp một cách hợp lý, đảm bảo “người cày có ruộng”. Vấn đề là cần tiếp tục điều chỉnh bổ  sung sao cho các quyền ấy được thực hiện ngày càng tốt hơn.


Qua nhiều lần “dồn điền, đổi thửa”, cùng với việc quy hoạch giao thông thủy lợi, bờ vùng bờ thửa... (theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới), nhìn chung, tình hình ruộng đất hiện nay đã cơ bản đảm bảo thuận lợi cho sản xuất nông hộ, bằng lao động thủ công và một phần bằng máy móc cơ giới nhỏ. Đây chính là tiền  đề cho phát triển sản xuất nông nghiệp, chặng tiếp theo là tích tụ ruộng đất, chuyển sản xuất nông hộ nhỏ lẻ sang sản xuất hợp tác liên kết theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp khi hội đủ các yếu tố đồng bộ.

Hiện nay, ở một số địa phương vùng đồng bằng đang thí điểm xây dựng mô hình các cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa nhằm giảm giá thành, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả... Các cánh đồng mẫu lớn ấy được tạo nên từ các phần ruộng đất được chia theo Nghị định 64/CP của các nông hộ góp chung... Như vậy, có thể nói, thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay và những năm tiếp theo chưa có yêu cầu khách quan buộc phải chia lại đất nông nghiệp. Việc chia lại  đất nông nghiệp đơn thuần chỉ vì lý  do thời hạn, rất có thể gây nên những xáo trộn phức tạp không đáng có...?


Vì vậy, theo chúng tôi, Nhà nước nên tiếp tục gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP, có điều chỉnh bổ sung các điều khoản, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững của nhà nông, đồng thời tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý của Nhà nước đối với đất nông nghiệp.


Nguyễn Bùi Lam