Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước

08/08/2011 11:19

(Baonghean) - Năm nay, Tuyên giáo các cấp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng(1/8/1930 - 1/8/2011). Trải qua...

(Baonghean) - Năm nay, Tuyên giáo các cấp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng(1/8/1930 - 1/8/2011). Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế, công tác Tuyên giáo của Đảng ghi dấu ấn quan trọng truyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê nin-Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề lý luận xã hội chủ nghĩa và con đường tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Công tác Tuyên giáo góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc.

Học tập, làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh: "Lý luận phải gắn liền với thực tiễn", những năm gần đây phương châm Tuyên giáo hành động, hướng về cơ sở là nội dung hoạt động phong phú của Tuyên giáo các cấp. Tuyên giáo hướng về cơ sở đã khơi dậy và huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị và mỗi cá nhân, thúc đẩy KTXH phát triển.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tuyên giáo vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: công tác tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống; tuyên truyền có lúc, có nơi còn một chiều, áp đặt, phương pháp còn đơn điệu, nghèo nàn. Công tác tư tưởng và định hướng tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu và đáp ứng với diễn biến dư luận xã hội.

Trên cơ sở đó, công tác tuyên giáo cần đổi mới phương thức hoạt động toàn diện, nâng cao tính thuyết phục, nhanh nhạy, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn và đẩy lùi một bước nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, gắn với củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng hoạt động của ngành. Công tác Tuyên giáo sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nâng cao công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.


BNA

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO