Công bố 2 báo cáo về giảm nghèo ở Việt Nam

Hai báo cáo đưa ra một số khuyến nghị về định hướng chính sách giảm nghèo, lấy thôn bản làm trung tâm.

Oxfam - Tổ chức quốc tế phi Chính phủ trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ nhân đạo và ActionAid - Một liên đoàn quốc tế chống đói nghèo vừa công bố hai báo cáo nghiên cứu mang tên “Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam” và “Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam”.    

Hai nghiên cứu này được tiến hành tại các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Đắk Nông, Điện Biên, Quảng Trị, Đắk Lắk và Trà Vinh vào cuối năm 2012, nhằm tìm hiểu các yếu tố xã hội và kinh tế cấp cộng đồng tạo ra các “điểm sáng” về giảm nghèo trong các hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số. Đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các thiết chế thôn bản đối với giảm nghèo, từ đó nâng cao hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án và cung ứng dịch vụ công hướng đến giảm nghèo trong các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Hai báo cáo đưa ra một số khuyến nghị về định hướng chính sách giảm nghèo như: Xây dựng chương trình giảm nghèo ở các địa bàn dân tộc thiểu số với nguồn lực lớn hơn, lấy thôn bản làm trung tâm; Thiết kế một chương trình đồng bộ về cải thiện quản trị địa phương tại các cộng đồng dân tộc thiểu số dựa trên tăng quyền năng và tiếng nói của người dân và các thiết chế thôn bản.

Các báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm giảm nghèo bền vững như: Phát triển các thiết chế thôn bản cần đồng bộ với những cải cách về thể chế ở cấp xã trở lên; Tăng cường nguồn lực và đổi mới cơ cấu đầu tư trong khuyến nông tại các cộng đồng dân tộc thiểu số; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông đủ năng lực; Xây dựng chính sách khuyến khích và nhân rộng các mô hình an sinh xã hội dựa vào cộng đồng, chú trọng đến vai trò của quỹ thôn bản, các liên kết gia đình, dòng họ, các tổ nhóm có chức năng cộng đồng, kinh tế, văn hóa và tâm linh… trong việc tự an sinh và phòng chống rủi ro./.


Theo (VOV) -LH