Công bố điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT Nghệ An đến năm 2020

(Baonghean.vn) - Sáng nay 26/4 tại Tp. Vinh, Sở Thông tin & Truyền thông họp với đại diện một số ban Đảng, Sở ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, doanh nghiệp CNTT trên địa bàn để Công bố điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin (CNTT) Nghệ An đến năm 2020 theo Quyết định 526 của UBND tỉnh.

 

Việc điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước xác định CNTT là động lực, là công cụ quan trọng hàng đầu thúc đẩy quá trình CNH-HĐH. Mục tiêu nhằm ứng dụng CNTT rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, KH-CN, QP-AN và đối ngoại.                        Toàn cảnh lễ công bố quy hoạch điều chỉnh CNTT

 

Theo đó, phải xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, dữ liệu, nguồn nhân lực phát triển CNTT của tỉnh trở thành một trong các ngành công nghiệp mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2020 Nghệ An có mức phát triển khá của cả nước (nằm trong 20 tỉnh dẫn đầu). Các lĩnh vực y tế và giáo dục được ưu tiên ứng dụng CNTT.

 

Cụ thể, Nghệ An phấn đấu tỷ lệ văn bản của các cơ quan nhà nước các cấp được trao đổi trên mạng đến năm 2015 đạt 70%, đối với cán bộ công chức giao dịch thư điện tử đạt 100% và năm 2020 đạt 100%. Tỷ lệ dịch vụ công mức 3 có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ được cunng cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiêp đến năm 2015 đạt 15% và năm 2020 đạt 60% và 15% dịch vụ công mức 4. Người dân có thể truy cập và thực hiện dịch vụ công trên Internet đến năm 2020 đạt 90%, hộ có máy tính và truy cập Internet băng thông rộng đến năm 2015 đạt 20-30% và đến năm 2020 đạt 50-60%; đến năm 2020 xây dựng và thu hút trên 15 doanh nghiệp phần cứng, phần mềm và nội dung số.

 

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh tập trung xây dựng hạ tầng, hệ thống dữ liệu, nguồn nhân lực và ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực và cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số; bảo đảm ứng dụng CNTT đồng bộ và giám sát, đánh giá.

 

Kinh phí dự kiến thực hiện điều chỉnh quy hoạch CNTT 2 giai đoạn với hơn 685 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 140 tỷ đồng (giai đoạn 1 từ 2012-2015 gần 298 tỷ đồng) còn lại là giai đoạn 2, từ năm 2015 - 2020.


PN