Công bố hết dịch cúm gia cầm

(Baonghean) - Điều 1. Công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lâm và các xã thuộc vùng bị dịch uy hiếp gồm: Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Thạch, Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Giang, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, và Ngọc Sơn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
 
Điều 2. Để tạo điều kiện cho nhân dân tiêu thụ gia cầm và sản phẩm của gia cầm, đồng thời khống chế, không để dịch cúm gia cầm tái phát, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu và Chi cục Thú y tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường; tăng cương kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Y tế, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu; Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1; Chi cục trưởng Chi cục thú y và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
TM. Ủy ban nhân dân
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch: Đinh Viết Hồng