Công nhận xã Hưng Đông, TP Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1l/2003; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009  của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 41/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;
 
Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNN&PTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Xét đề nghị của UBND thành phố Vinh tại Tờ trình số 2988/TTr-UBND ngày 25/6/2014, đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại tờ trình số 2070/TTr-SNN-
VPĐP ngày 04/7/2014 về việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 9/7/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 3200/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.
 
Điều 2. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới thành phố Vinh và xã Hưng Đông có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới.
 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới của tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Chủ tịch UBND xã Hưng Đông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 
NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG