Cửa Lò: Phòng chống bệnh chân - tay - miệng ở các trường mầm non

(Baonghean.vn) Ngay t đầu năm hc 2011, các trường mm non trên địa bàn Th xã Ca lò luôn chú trng công tác phòng chng dch chân - tay - ming cho tr. Công vic v sinh hàng ngày được các trường mm non quan tâm; Ngoài v sinh sch s, khám sc khe định k cho tr thì vic s dng cloramin B 2% để lau dn, v sinh sát trùng các phòng hc, khu vc nhà v sinh, khu ăn ung và đồ chơi cho tr sau mi ngày được tiến hành thường xuyên, đảm bo cho các bé mt môi trường vui chơi sch s và an toàn được tiến hành thường xuyên.

Bên cnh đề cao cnh giác v nguy cơ lây nhim thì các trường còn chú trng đến cht lượng ba ăn cho các em nhm nâng cao sc đề kháng, giúp tr phòng tránh được nhng căn bnh lây nhim. Ngoài ra, các trường mm non còn phi hp cht ch vi Trung tâm Y tế ch động tuyên truyn cho các bc ph huynh v các triu chng và bin pháp phòng tránh, nhm hn chế s lây lan nếu có dch bnh xy ra.


Ông Nguyn Đình Khuê, Phó Ban ch đạo chăm sóc sc khe Th xã Ca Lò, cho biết: "Qua thi gian tuyên truyn ch đạo và giám sát thc hin thì cho đến nay trên địa bàn Th xã Ca Lò ch có duy nht 1 ca là có du hiu nghi ng v bnh chân - tay - ming, nhưng ca đó li được x lý nhanh gn. Chúng tôi tiếp tc ch đạo và giám sát cũng như h tr để thc hin công tác phòng chng dch trên địa bàn".

Tin rng, vi s ch đạo quyết lit ca cp y đảng, chính quyn, cũng như s đồng thun ca người dân trên địa bàn th xã, dch bnh tay - chân - ming các trường mm non s được gim đến mc thp nht, đảm bo an toàn cho bé khi đến trường.


Đàm Hiền - Tạ Nhật