Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Vinh khóa XVII, nhiệm kỳ 2014-2019

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 22-23/4/2014, tại TP Vinh diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII - UB Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh nhiệm kỳ 2014- 2019.
 
Toàn cảnh đại hội.
Lãnh đạo TP. Vinh tặng hoa đại biểu có thành tích trong công tác mặt trận.
Ủy ban MTTQ thành phố khóa 17 ra mắt Đại hội.
 
Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ các cấp TP Vinh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. MTTQ các cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”; "Ngày vì người nghèo" đã được triển khai sâu rộng đạt kết quả tốt. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
     
Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của MTTQ TP Vinh nhiệm kỳ 2014 -  2019 đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở và các khu dân cư để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KT-XH, QPAN của Thành phố.
     
Đại hội đã hiệp thương cử 73 vị tham gia Uỷ ban MTTQ TP Vinh khoá XVII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ  XIII gồm 18 vị. Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của MTTQ Vinh khoá mới và thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, Uỷ ban MTTQ TP Vinh khoá XVII đã hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP Vinh gồm 5 vị, ông Nguyễn Đình Cát được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Vinh nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Lê Thanh