Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Thị xã Cửa Lò lần thứ V

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 15và 16/4, UBMT Tổ quốc Việt Nam thị xã Cửa Lò tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tham dự Đại hội có lãnh đạo UBMT Tổ quốc tinh, lãnh đạo thị xã, các phường và 121 đại biểu được bầu thông qua đại hội cấp cơ sở.
 
 
5 năm qua, thực hiện Nghị quyết khoá IV, nhiệm kỳ 2008-2014, các tổ chức chính trị- xã hội thị xã Cửa Lò đã tích cực tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; bám sát công tác lãnh đạo,điều hành của cấp uỷ , chính quyền, tích cực đổi mới nội dung, tăng cường công tác dân vận, bám sát cơ sở, xây dựng nhiều mô hình hoạt động thiết thực, số đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt được nâng lên so với đầu nhiệm kỳ.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 9,8 - 16,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%. Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư" do UBMTTQ chủ trì tiếp tục lan toả trong cộng đồng dân cư. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, đơn vị văn hoá đạt nhiều tiến bộ, văn hoá ứng xử, văn hoá kinh doanh du lịch của nhân dân được nâng lên. Đến năm 2013, thị xã Cửa Lò có 78,8 % khối được công nhận đơn vị Văn hoá, 91,5% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình Văn hoá., 21/22 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo đạt gần 3 tỷ đồng và Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1,2 tỷ đồng... 
 
Ban chấp hành UBMT Thị xã khoá V ra mắt đại hội
    
Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và đề ra chương trình hành động khoá V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Với phương pháp đa dạng hoá các hình thức hoạt động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Cửa Lò trở thành thành phố du lịch biển giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Đại hội đã hiệp thương cử 50 đại biểu vào Uỷ ban MTTQ thị xã khoá V nhiệm kỳ 2014 - 2019 và bầu 6 đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XIII.
     
Xuân Nhường