Đảng bộ Báo Nghệ An quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 27/8, Đảng bộ Báo Nghệ An tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên của cơ quan.
 
Hội nghị đã được nghe đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, BCH TƯ Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và định hướng cải cách đến năm 2020.
 
             CBPVNV Báo Nghệ An nghiên cứu, học tập NQ TƯ 5

Cùng với việc triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI), Đảng bộ Báo Nghệ An yêu cầu các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Đặc biệt những người làm báo phải đi đầu trong việc tuyên truyền đấu tranh phòng chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; tích cực nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.


Thanh Lê