Đảng uỷ BCH Biên phòng Nghệ An: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 ( Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 3/8, Đảng uỷ BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biển, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI), cho các đảng viên khối cơ quan Bộ chỉ huy và bí thư, phó bí thư các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên phòng.
 
Các đại biểu đã được nghe quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 15, một số vẫn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 đến 2020 và các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 về: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp 1992; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.
 
Mục đích của việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) là giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ đội biên phòng Nghệ An nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết được Hội nghị thông qua, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân; vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.


Anh Bách