Đảng ủy BĐBP Nghệ An: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

(Baonghean.vn) - Từ ngày 22-25/4, Đảng ủy BĐBP Nghệ An đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2013.Các học viên tham quan, học tập truyền thống.

Lớp học gồm 69 học viên, là các đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các đơn vị cơ sở của BĐBP tỉnh để giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản gồm các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản VN; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, trong chương trình học, các học viên còn được tham quan, học tập truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP…Trên cơ sở đó, giúp cho đoàn viên ưu tú nhận thức đúng đắn về Đảng và những quan điểm cơ bản của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh.

Qua kiểm tra, xếp loại có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 92,7% khá, giỏi.


Lê Thạch