Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

(Baonghean.vn) - Chiều 10/6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, báo cáo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, báo cáo chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho đảng viên của 4 tổ chức cơ sở đảng bao gồm Chi bộ Ban nội chính tỉnh ủy, chi bộ Hội Nông dân tỉnh, Đảng bộ cơ quan tỉnh đoàn, Đảng bộ Sở Nội vụ. 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ X, BCH Trung ương Đảng khoá XI như: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Đây là những nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng. Về chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, các đại biểu được tiếp thu ngắn gọn về những nội dung của chuyên đề về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 
Các đại biểu tới tham dự
 
Thông qua Hội nghị lần này Đảng viên hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10, 11 của BCH TW Đảng (khóa XI) đã thông qua. Trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tại Đại hội đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế  đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đảng viên về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện của Trung ương, nhằm tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
 
Nguyễn Trung Thành
(Đảng ủy Khối CCQ tỉnh)