Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Ngày 29/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong khối để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XI.                                       Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khoá XI, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách  nhà nước năm 2013 và 4 chuyên đề chính: tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Hội nghị cũng đã phổ biến kế hoạch cho các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và hoàn thành trước ngày 30/3/2013, chỉ đạo các đoàn thể giới thiệu những nội dung cơ bản của nghị quyết đến đoàn viên, hội viên bằng những hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết cần tổ chức nghiêm túc, đạt kết quả ở các tổ chức cơ sở Đảng.


Khánh Ly