Danh mục sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ VietGAP

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hưởng một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.Ảnh minh họa

Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ gồm: Sản phẩm trồng trọt là rau, quả, chè, cà phê, hồ tiêu, lúa; Sản phẩm chăn nuôi là lợn, gia cầm, thủy cầm, bò sữa, o­ng; Sản phẩm thủy sản là cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá rô phi.

Sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được lựa chọn vào Danh mục sản phẩm được hỗ trợ khi đã có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế hoặc VietGAP, hoặc GAP khác, hoặc tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, hoặc Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu  cơ khác được Bộ NN&PTNT  công nhận cho áp dụng. Đây cũng đồng thời phải là sản phẩm chủ lực có thị trường tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu.

Theo Quyết định 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông lâm thủy sản áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 50% tổng vốn đầu tư xây dựng, cải tạo: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước của vùng sản xuất tập trung để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP. Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông các cấp; dạy nghề cho lao động nông thôn áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm an toàn; biên soạn, in ấn tài liệu, biểu mẫu phục vụ các lớp đào tạo, tập huấn; Hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn…


Theo (Chinhphu.vn)-LC