Danh sách đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 12/8/2009 “về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đã hy sinh, từ trần”, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần lượt thông báo danh sách dự kiến đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét công nhận những người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đã hy sinh, từ trần để nhân dân biết và tham gia ý kiến. Nội dung ý kiến tham gia xin gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An - Số 26 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau đây là danh sách dự kiến đề nghị (đợt XIV):

-->> Danh sách cụ thể.