Danh sách đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần (Tiếp theo)

(Baonghean) - Danh sách đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần


                                                                                     
                                                                                          (Còn nữa)